باربری در اصفهان | هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان تعریف تابع هدف
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 11000
مدت زمان مطالعه 11 دقیقه

فهرست مطالب

تعریف قیمت برای استفاده توسط باربری در اصفهان

مجموع هزینه ثابت برای همه کانتینرها برای باربری در اصفهان

ضرب در وزن محموله توزیع شده برای  محدودیت کانتیرنر ها

محدوده وزن با اولویت برای  محموله های اشغال شده

فهرست تصاویر

شکل 1 : باربری در اصفهان

شکل 2 : هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

تعریف قیمت برای استفاده توسط باربری در اصفهان

بر اساس تعریف تابع هدف در (1) و تعریف قیمت برای استفاده. از ظرف در (7)، می‌توان دید که تابع هدف یک تابع تکه‌ای است .که با استفاده از بسته‌های هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان نرم‌افزاری بهینه حل آن دشوار است.

برای تبدیل مدل فوق به یک مدل برنامه نویسی عدد صحیح مختلط، دو متغیر به شرح زیر معرفی می شود.¼ وزن محموله طلایی توزیع شده در محدوده ðai;k 1; aik داخل ظرف دوم از نوع i; زیلک ¼ 1 اگر ژیل > 0; 0 در غیر این صورت.

با توجه به تعریف فوق، می دانیم که ژیلیک باربری در اصفهان یک متغیر پیوسته است که نشان دهنده. وزن محموله توزیع شده در محدوده ðai;k 1; aikÞ داخل ظرف l از نوع i. متغیر دیگر zilk یک متغیر باینری است.

که نشان می دهد آیا وزن محموله دیرین بار  در محدوده ðai;k 1; aikÞ در داخل ظرف l از نوع i توزیع شده است. مدل در (1)-(6) را می توان به عنوان  Dirinbar یک مدل برنامه نویسی عدد صحیح مختلط 0-1 تبدیل کرد.

در ادامه شکل 1: باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

ام لی ام لی کی   X X X X ð8Þmin ci0xil þ dikgilk i¼1 l¼1 i¼1 l¼1 k¼1 ایکس n vjyilj 6  Vixil; من ¼ 1; . . . ; متر l ¼ 1; .  هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان. . ; لی; ð9Þ s:t:  j¼1 ایکس n i ¼ 1; . . . ; متر l ¼ 1; . . . ; لی; ð10Þ j¼1 wjyilj 6 Wixil; لی بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان متر X X j ¼ 1; 2 . . . ; n ð11Þ yilj  باربری در اصفهان ¼ qj; i¼1 l¼1.

مجموع هزینه ثابت برای همه کانتینرها برای باربری در اصفهان

Ki n X X i ¼ 1; . . . ; متر l ¼ 1; . . باربری در اصفهان . ; لی; ð12Þ  k¼1 gilk ¼ j¼1 wjyilj; gilk 6 zilkðaik ai;k 1Þ; من ¼ 1; . . . ; متر l ¼ 1; . . . ; لی; k ¼ 1; . . . ; کی؛ ð13Þ  156 Y. Wu / مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی 207 (2010) هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان 152-164 gilk P zil;kþ1ðaik ai;k 1Þ; من ¼ 1; . . . ; متر l ¼ 1; . . . ; لی; k ¼ 1; .

. . ; کی 1; ð14Þ xil; زیلک ¼ 0; 1 من ¼ 1; . . . ; متر l ¼ 1; . . . ; لی; k ¼ 1; . . . ; کی؛ ð15Þ yilj P 0 یک عدد صحیح غیر منفی است. من ¼ 1; . . . ; متر l ¼ 1; . . . ; لی; j ¼ 1; . . . ; n ð16Þ طلایی P 0; من ¼ 1; . . . ; متر l  هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  ¼ 1; . . . ; لی; k ¼ 1; . . . ; Ki: ð17Þ در تابع هدف (8) دو مورد وجود دارد.

اولی مجموع هزینه ثابت برای همه کانتینرها و دومی مجموع هزینه متغیر بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان برای همه ظروف است. هزینه متغیر برای هر کانتینر  باربری در اصفهان مجموع هزینه متغیر توزیع شده در همه محدوده ها است.

باربری در اصفهان | هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین ..........

شکل 1: باربری در اصفهان

هزینه متغیر کانتینر دوم از نوع i در محدوده ðai;k 1; aik نرخ شارژ واحد ظرف i در محدوده ðai;k 1; aik.

ضرب در وزن محموله توزیع شده برای  محدودیت کانتیرنر ها

نشان‌دهنده dik، ضرب در وزن محموله توزیع شده. در محدوده ðai;k 1; aik در داخل ظرف دوم از نوع i، که با گلک نشان داده شده است.

محدودیت های (9)-(11) به ترتیب محدودیت  باربری در اصفهان حجم کانتینر، محدودیت وزن کانتینر و محدودیت کمیت محموله هستند.

محدودیت (12) تضمین می کند که مجموع وزن محموله توزیع شده .در تمام نواحی داخل کانتینر برابر با وزن کل هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  محموله های بارگیری شده در کانتینر است.

محدودیت (13) تضمین می کند که زیلک برابر با 1 است. اگر وزن کل محموله باربری در اصفهان داخل کانتینر دوم از نوع I به مقدار 1 برسد.

محدوده ðai;k 1; aikÞ. علاوه بر این، وزن محموله گلیک کمتر از یا برابر با حداکثر وزن در محدوده ðai;k 1 است. aikÞ، که aik ai;k است. در ادامه شکل 2 : هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان را مشاهده می کنید.

  1. محدودیت (14) تضمین می کند که وقتی وزن کلبسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان  محموله داخل کانتینر دوم از نوع i به محدوده ðaik برسد.

aikþ1Þ، وزن محموله  هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  در محدوده ðai;k 1; aikÞ که ژیلک است. کمتر از تفاوت بین aik و ai;k نیست.

باربری در اصفهان | هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین ..........

شکل 2 : هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

محدودیت‌های (13) و (14) تضمین می‌کنند باربری در اصفهان که محدوده وزن با اولویت به دست می‌آید.ژیل نمی‌تواند مثبت باشد مگر اینکه محدوده ðai;k 1; aikÞ به طور کامل توسط وزن محموله اشغال شده است.

محدوده وزن با اولویت برای  محموله های اشغال شده

به عبارت دیگر، محدودیت‌های (13) و (14) تضمین می‌کنند هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان   که ژیل نمی‌تواند ارزش مثبتی داشته باشد. مگر اینکه تمام طلایی به حداکثر مقدار خود برسد، که ait ai;t 1 است. 1 6 t 6 k. محدودیت های (15)-(17) حوزه های متغیرهای تصمیم را تعریف می کنند.

دبنابراین، اگر اطلاعات حمل و نقل محموله هنگام رزرو به طور دقیق به دست آید. می توان از مدل قطعی بیان شده در (8) – (17) برای حل مشکلات حمل و نقل محموله استفاده کرد.

بر اساس حل مدل قطعی، فورواردرها می توانند تعیین کنند. که چه مقدار و چه نوع کانتینری برای  دیرین بار حمل و نقل هفته بعد مورد نیاز است.

علاوه بر این، راه‌حل مدل قطعی می‌تواند به طرح بارگیری محموله بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان. از این نظر که محموله‌ها باید در کدام کانتینرها  Dirinbar در روز حمل بسته‌بندی شوند، کمک کند.

سوالات متداول درباره تعریف تابع هدف  برای باربری در اصفهان

تعریف قیمت برای استفاده توسط باربری در اصفهان چیست؟

بر اساس تعریف تابع هدف در (1) و تعریف قیمت برای استفاده. از ظرف در (7)، می‌توان دید که تابع هدف یک تابع تکه‌ای است

مجموع هزینه ثابت برای همه کانتینرها برای باربری در اصفهان چقدر است؟

مجموع هزینه ثابت برای همه کانتینرها و دومی مجموع هزینه متغیر برای همه ظروف است.

ضرب در وزن محموله توزیع شده برای  محدودیت کانتیرنر ها چیست؟

ضرب در وزن محموله توزیع شده. در محدوده ðai;k 1; aik در داخل ظرف دوم از نوع i، که با گلک نشان داده شده است.