باربری در اصفهان | شرکت باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان ساختار مسئله برنامه ریزی باربری
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1000
مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

فهرست مطالب

ساختار مسئله برنامه ریزی برای  ظرفیت  یک شبکه  و تامین ظرفیت

بنابراین تحقق همکاری  برای  ظرفیت زنجیره تامین در باربری در اصفهان

کاهش هزینه های ظرفیت های ذخیره شده باربری در اصفهان

تقسیم بندی  سلسله های مراتبی و مشکلات فرعی

فهرست تصاویر

شکل 1باربری در اصفهان

شکل 2شرکت باربری اصفهان

ساختار مسئله برنامه ریزی برای  ظرفیت  یک شبکه  و تامین ظرفیت

تامین ظرفیت یک شبکه از دو حالت ظرفیت مختلف تشکیل شده است که باید هماهنگ شوند:مخزن ظرفیت شبکه سهمی از ظرفیت شرکای شبکه فقط برای استفاده از شبکه محفوظ است. تا بتوان سفارشات شرکت باربری اصفهان مورد انتظار را در یک چشم انداز بلند مدت انجام داد.

پرداخت ها در ازای رزرو ظرفیت باربری در اصفهان و استفاده واقعی از ظرفیت دریافت می شود. با توجه به افق برنامه ریزی بلندمدت، می توان استفاده از ظرفیت استخر را بر اساس برنامه ریزی سلسله مراتبی هماهنگ کرد.

بنابراین، وابستگی های متقابل در شبکه را می توان به منظور تحقق اثرات هم افزایی در مقیاس بزرگ در نظر گرفت.

ظرفیت بر حسب تقاضا شرکای شبکه باربری در اصفهان تنها در صورتی ظرفیت ارائه می کنند .که سفارشات قابل لمس برای انجام وظایف مربوط  دیرین بار به سفارش انجام شده و پرداختی دریافت کنند.

این مفهوم امکان ارائه ظرفیت در کوتاه مدت را فراهم می کند. اما با توجه به این ماهیت کوتاه مدت، استفاده از ظرفیت Dirinbar تنها می تواند به روش نزدیک بینی هماهنگ شود.

بنابراین تحقق همکاری  برای  ظرفیت زنجیره تامین در باربری در اصفهان

1همکاری ظرفیت زنجیره تامین یک مورد خاص از مدیریت ظرفیت شبکه است (کیلگر و رویتر، 2005). یک طرح هماهنگی غیرمتمرکز برای تخصیص شرکت باربری اصفهان وظایف در یک شبکه توسط والتر و همکاران ارائه شده است.

هم افزایی در داخل شبکه باربری در اصفهان به عنوان مثال. هماهنگی فرآیندهای تولید و حمل و نقل و موجودی محدود است.در این مقاله شکل1 باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

ظرفیت بر حسب تقاضا و مخزن ظرفیت شبکه به گونه‌ای ترکیب می‌شوند. که از ظرفیت شبکه برای برآوردن تقاضای ظرفیت مورد انتظار برای یک دوره برنامه‌ریزی معین تا حد معینی استفاده می‌شود.

باربری در اصفهان | شرکت باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین .................

شکل 1باربری در اصفهان

تقاضای ظرفیت بیش از ظرفیت استخر در کوتاه مدت را می توان با استفاده از حالت ظرفیت بر حسب تقاضا مطابقت داد. به عنوان مثال، شرکت‌های صنعت تامین برق و صنعت نیمه‌رسانا، چنین شرکت باربری اصفهان تقسیم‌بندی‌هایی را درک می‌کنند.

مفروضات اساسی در این زمینه این است که یک هماهنگی نزدیک‌بینانه بین عرضه و تقاضای ظرفیت در حالت ظرفیت .بر حسب تقاضا معمولاً منجر به هزینه‌های بالاتر برای انجام سفارش در مقایسه با هماهنگی بلندمدت گرا بر اساس ظرفیت شبکه می‌شود.

یک هماهنگی باربری در اصفهان بلندمدت گرا اجازه می دهد. تا نسبت به تقاضاهای ظرفیتی که از محدوده ظرفیت فراتر نمی رود، سریعتر واکنش نشان دهید.

بنابراین، کاهش هزینه‌های سفارشات از دست رفته شرکت باربری اصفهان با افزایش اندازه مجموعه ظرفیت مرتبط است. به طور همزمان، باید در نظر گرفت که هزینه‌های واحدهای ظرفیت رزرو شده، اما استفاده نشده در مجموعه ظرفیت افزایش می‌یابد.

یک هماهنگی نزدیک‌بین به دلیل اطلاعات بهتر، واکنش ویژه‌تری به نوسانات عرضه و تقاضای ظرفیت نسبت به هماهنگی‌های بلندمدت گرا اجازه می‌دهد. در ادامه شکل 2شرکت باربری اصفهان را مشاهده می کنید.

کاهش هزینه های ظرفیت های ذخیره شده باربری در اصفهان

بنابراین، معمولاً می توان به کاهش هزینه های ظرفیت ذخیره شده.اما استفاده نشده دست یافت باربری در اصفهان تعیین ظرفیت ظرفیت تعیین می کند .که تا چه حد هماهنگی توسط یک نزدیک بینی یا یک چشم انداز بلندمدت هدایت می شود.

بنابراین، تغییر اندازه استخر شرکت باربری اصفهان ظرفیت منجر به اثرات هزینه معکوس می شود. به ویژه افزایش ابعاد استخر ظرفیت معمولاً منجر به کاهش هزینه های. انجام سفارش و سفارشات از دست رفته وافزایش هزینه برای ظرفیت رزرو شده، اما استفاده نشده.

باربری در اصفهان | شرکت باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین .................

شکل 2شرکت باربری اصفهان

همانطور که در شکل نشان داده شده است. زمانی که هزینه های کل به حداقل برسد.میزان بهینه ظرفیت جمع آوری شده است. این رویکرد ممکن است در موقعیت‌های واقعی شکست بخورد. اگر هزینه‌های سفارش‌های از دست رفته باربری در اصفهان و تفاوت بین هزینه‌های انجام سفارش قابل محاسبه نباشد.

با توجه به درجه خدمات در تئوری موجودی، فرض می شود که حداقل بخش a از تقاضای ظرفیت سفارشات شبکه با استفاده از مخزن ظرفیت برآورده می شود.

این حداقل قسمت a باید هنگام بهینه سازی تابع هدف پولی حفظ شود. می توان آن را به عنوان معیاری شرکت باربری اصفهان برای انعطاف پذیری شبکه تفسیر کرد.

(Ku¨hn, 1989; Schneeweiss and Ku¨hn, 1991; Schneeweiss and Schneider, 1999) در رابطه با عدم قطعیت ناشی از سفارشات شبکه و تامین ظرفیت شریک شبکه.

اگر با فرض یک شبکه تولید متقابل مانند این مقاله.هماهنگی مرکزی عرضه و تقاضای ظرفیت با استقلال و برابری شرکای شبکه در تضاد است. به همین دلیل است که ما یک رویکرد هماهنگی غیر متمرکز باربری در اصفهان بر اساس طراحی می کنیم.

تقسیم بندی  سلسله های مراتبی و مشکلات فرعی

تقسیم بندی سلسله مراتبی مشکل درJ یک مشکل فرعی برتر در سطح شبکه وJ مشکلات فرعی. در سطح شرکت و همچنین هماهنگی شرکت باربری اصفهان بر اساس اصل از بالا به پایین/پایین به بالا.

مانند رویکردهای مشابه در زمینه تعادل موجودی چندین شریک زنجیره تامین (دودک، 2004؛ ارتوگرال و وو، 2000؛ سیمپسون و ارنگوک، 2001).

این رویکرد اجازه می دهد تا شرکای شبکه را در فرآیند برنامه ریزی مشارکت داده و پیچیدگی برنامه ریزی را کاهش دهد.

در سطح شبکه علاوه بر این، اطلاعاتی شرکت باربری اصفهان که باید به اشتراک گذاشته شود کاهش می یابد.

شکل ساختار اصلی مشکل تطبیق ظرفیت باربری در اصفهان عرضه و تقاضا. در سطح شبکه و شرکت را به صورت غیرمتمرکز خلاصه می کند.

سطح شبکه باید در مورد پذیرش و رد سفارشات شبکه و همچنین تعیین ابعاد .مخزن ظرفیت و ظرفیت Dirinbar بر حسب تقاضا تصمیم گیری کند.

همه شرکای شبکه در سطح شرکت باید به طور جداگانه در مورد پذیرش یا رد سفارشات. واحد و در مورد اینکه دیرین بار در کدام حالت ظرفیت شبکه ارائه می شود تصمیم بگیرند.

سوالات متداول درباره ساختار مسئله برنامه ریزی برای  ظرفیت  یک شبکه

ساختار مسئله برنامه ریزی برای  ظرفیت  یک شبکه  و تامین ظرفیت چیست؟

تامین ظرفیت یک شبکه از دو حالت ظرفیت مختلف تشکیل شده است که باید هماهنگ شوندمخزن ظرفیت شبکه سهمی از ظرفیت شرکای شبکه فقط برای استفاده از شبکه محفوظ است.

بنابراین تحقق همکاری  برای  ظرفیت زنجیره تامین در باربری در اصفهان چیست؟

همکاری ظرفیت زنجیره تامین یک مورد خاص از مدیریت ظرفیت شبکه است یک طرح هماهنگی غیرمتمرکز برای تخصیص وظایف در یک شبکه توسط والتر و همکاران ارائه شده است.

کاهش هزینه های ظرفیت های ذخیره شده باربری در اصفهان چیست؟

بنابراین، معمولاً می توان به کاهش هزینه های ظرفیت ذخیره شده.اما استفاده نشده دست یافت تعیین ظرفیت ظرفیت تعیین می کند