اسباب کشی منزل در اصفهان | جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان | دیرین بار | dirinbar

عنوان اسباب کشی منزل
دپارتمان اوج شید
نویسنده محمد حیدری
تعداد کلمه 1100 کلمه
مدت زمان مطالعه حدود 11 دقیقه

فهرست مطالب:

4.2 فرایند و مشکلات کلیدی کسب و کار

4.3 سیستم برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر دانش برای حمل و نقل (SKPS)

شکل 12a پلتفرم مبتنی بر وب برای ورود به سرویس بارگذاری همزمان.

ذخیره شده با hSKU_typei برابر است با “کالاهای عمومی” و “کالاهای شکننده” و “reefer”

4.3.3. مرحله 3: تعیین استفاده از کانتینر محموله از طرح بارگیری مشترک کشتی ها

شکل 13. مکانیزم گروه بندی سفارشات حمل و نقل

4.3.4 مرحله چهارم: تعیین تاثیر طرح بارگیری همزمان با تمرکز بر o

فهرست تصاویر:

شکل 1: اسباب کشی منزل در اصفهان

شکل 2: جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان

4.2 فرایند و مشکلات کلیدی کسب و کار

یک طرح حمل و نقل همزمان فرآیند اصلی تجارت EW است زیرا به درجه بالایی از هماهنگی بین مشارکت کنندگان مختلف زنجیره تامین نیاز دارد تا سطح مورد نظر خدمات اسباب کشی منزل در اصفهان بارگیری همزمان را اجرا کند. در حین محاسبه طرح حمل بار همزمان ، سه مشکل اغلب ظاهر می شود. دیرین بار آن ها هستند

 • نوسان نیاز بارگیری کانتینر بار در فصول پیک و اوج بار ،
 • از دست دادن مشتریان به دلیل عدم مدیریت ارتباط با مشتری ،
 • مشکلات به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوطه بین شرکت کنندگان مختلف در حمل بار همزمان.

4.3 سیستم برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر دانش برای حمل و نقل (SKPS)

نمونه اولیه SKPS در یک صنعت حمل و نقل واقعی dirinbar EW به عنوان یک مثال گنجانده شده است. هدف SKPS تدوین یک برنامه حمل بار سفارشی و جامع برای برآوردن نیازهای اسباب کشی منزل در اصفهان رضایت مشتری و استفاده از منابع است. برنامه ریزی حمل بار همزمان به چهار مرحله تقسیم می شود.

 شکل 12a پلتفرم مبتنی بر وب برای ورود به سرویس بارگذاری همزمان.

 1. 3.1 مرحله اول: مشخصات سفارشات مختلف حمل و نقل مشتری را جمع آوری کنید

همانطور که در شکل 12a نشان داده شده است ، جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان مشتریانی که دارای بارهای مختلف برای بارگیری بار هستند می توانند مشخصات خدمات باربری محموله خود را از طریق پلت فرم تحت وب وارد کنند.

شکل 1: اسباب کشی منزل در اصفهان

این شامل انواع SKU ها ، دسته ، ابعاد ، قیمت سفارش ، تاریخ ارسال ، سایتهای اعزام و انتخاب ظروف و غیره است. اطلاعات جمع آوری شده به انبار داده ها منتقل می شود اسباب کشی منزل در اصفهان و به عنوان عناصر مهم در تدوین یک برنامه حمل بار همزمان عمل می کند.

 • شکل 12b کد برنامه نویسی مشخصات بار و الزامات مقررات دولتی.
 • 3.2 مرحله دوم: طبقه بندی و گروه بندی سفارشات حمل و نقل در یک طرح حمل بار همزمان

در این مرحله ، فرآیند گروه بندی سفارشات حمل و نقل دیرین بار توسط CRMA با استفاده از روش سیستم متخصص مبتنی بر قاعده انجام می شود. در ابتدا ، همه ویژگی های سفارش ارسال مشتری از انبار داده منتقل می شود. سپس ، مجموعه ای از قوانین پیش بینی شده به عنوان معیار تصمیم گیری بازیابی می شوند تا جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان سفارشات را در یک طرح حمل و نقل همزمان بارگیری کنند. همانطور dirinbar که در شکل 13 نشان داده شده است ، در مجموع 25 مشتری با درخواست های مختلف حمل محموله های کانتینری وجود دارد. برنامه بارگیری همزمان “A” در مورد بارگیری یک کانتینر باری 60 فوت برای حمل کالاهای عمومی به استرالیا است. CRMA بر اساس قواعد اولیه مقررات مربوط به مقررات دولتی و مشخصات بار ، CRMA سفارشات حمل و نقل مشتری را در ظرف ذخیره می کند. شبه کد دو قانون فرض اسباب کشی منزل در اصفهان به شرح زیر نشان داده شده است:

 • قانون اساسی مقررات دولتی مورد نیاز:
 • اگر
 • hshipment_order_IDiشامل است
 • hshipment_documentiبرابر است با “” اعلامیه بسته بندی چوبی رایگان “
 • سپس
 • hshipment_destinationiبرابر با “استرالیا” تایید شده است
 • قانون اساسی مورد نیاز مشخصات بار:
 • اگر
 • اسباب کشی منزل در اصفهان
 • hSKU_typeiبرابر با “کالاهای_ عمومی” است
 • سپس

ذخیره شده با hSKU_typei برابر است با “کالاهای عمومی” و “کالاهای شکننده” و “reefer”

شکل 12b کد برنامه نویسی قوانین پیش بینی شده را نشان می دهد. طبق قوانین پیش فرض بازیابی شده ، CRMA سفارشات را در طرح حمل بار همزمان “” A “دسته بندی می کند ، جایی که سفارشات حمل و نقل {1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 12 ، 18 ، 21 و 23} تمام شرایط قوانین را برآورده می کند مجموعه (i) جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان و (ii). با تکرار مرحله 2 ، سایر سفارشات حمل و نقل به ترتیب در طرح بارگذاری مشترک “B” و “C” گروه بندی می شوند که در شکل 13 نشان داده شده است.

شکل 2: جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان

4.3.3. مرحله 3: تعیین استفاده از کانتینر محموله از طرح بارگیری مشترک کشتی ها

در هر طرح حمل بار همزمان ، شامل بسیاری از سفارشات حمل و نقل مشتری است. بنابراین ، بهترین ترکیب سفارشات حمل و نقل مشتری با استفاده بهینه از فضای کانتینر محموله دیرین بار باید تعیین شود. Cube-IQ پس از دریافت لیستی از سفارشات حمل بار همزمان از CRMA ، استفاده بهینه از ظرف را برای هر طرح حمل بار همزمان محاسبه می کند. همانطور که در شکل 14 نشان داده شده است ، Cube-IQ ترکیبات مختلفی از اسباب کشی منزل در اصفهان این سفارشات حمل و نقل را شبیه سازی می کند تا بهینه ترین میزان استفاده از کانتینر محموله را برای حمل بار همزمان “A” محاسبه کند. میزان استفاده از سه مورد به ترتیب 92 85 ، 85 and و 80 است. از آنجا که مورد 1 با سفارشات ارسال مشتری {1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 18} دارای بالاترین میزان استفاده است ، اولین انتخاب در برنامه ریزی برنامه حمل بار همزمان است. با انجام این کار ، EW می تواند یک طرح حمل و نقل همزمان با نرخ استفاده بهینه از منابع را بدست آورد.

 شکل 13. مکانیزم گروه بندی سفارشات حمل و نقل

4.3.4 مرحله چهارم: تعیین تاثیر طرح بارگیری همزمان با تمرکز بر o

خدمات حمل و نقل مجدد ، که شامل حمل و نقل و خدمات اسناد و مدارک برای طیف وسیعی از کالاها ، یعنی کالاهای خطرناک ، کالاهای سنگین ، کالاهای عمومی ، کالاهای جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان شکننده و خریداران کالاهای رفر است. کار اصلی EW ارائه خدمات بارگیری مشترک است. شرکت کنندگان شامل کشتی های حمل و اسباب کشی منزل در اصفهان نقل ، قراردادهای حمل و نقل زیر قراردادی ، کامیون dirinbar داران و ادغام کننده ها ، و غیره هستند.

 • بهبود کیفیت فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل همزمان ،
 • حداکثر ظرفیت بارگیری کانتینر بار ،
 • افزایش سطح رضایت نهایی مشتری.