جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان | دیرین بار | dirinbar

عنوان اسباب کشی
دپارتمان اوج شید
نویسنده محمد حیدری
تعداد کلمات 1000 کلمه
مدت زمان مطالعه حدود 10 دقیقه

فهرست مطالب:

نکات بسیار مهم دراین باره و نکات دیگر درباره آن

6 تا از مهمترین خصوصیات جابجایی اثاثیه منزل

هزینه حمل و نقل و تعداد روزهای تحویل برای شما

Ir cost هزینه عملیات 6 ðو تعداد سفارش حمل و نقل برای شما

فهرست تصاویر:

شکل 1: جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2: حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

نکات بسیار مهم دراین باره و نکات دیگر درباره آن

وزن باقی مانده سفارشات حمل و نقل با همان اصل تعریف می شود. dirinbar بنابراین ، ارزش کل طرح بارگیری همزمان را می توان با افزودن تمام وزن سفارشات حمل و نقل با استفاده از جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان معادله مشخص کرد. (2)

  • 6 ماژول 6 – مخزن دانش
  • تعداد شکایات
  • I c ¼ تعداد سفارش حمل و نقل
  • حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان
  • þ مقدار کل درآمد تعداد سفارش حمل و نقل
  • þ تعداد سفارش ارسال ð4Þ
  • تعداد ماه

این ماژول برای ذخیره اطلاعات تجمیع بار و سفارش حمل و نقل است. آنها به طور جداگانه در دو مخزن دانش ، یعنی مخزن تجمیع بار و مخزن دانش سفارش حمل و نقل ذخیره می شوند.

(ط) مخزن تجمیع بار. این مخزن برای ذخیره دانش برنامه ریزی دیرین بار حمل بار که شامل الزامات مشخصات مشتری ، الزامات مقررات دولتی و الزامات مشخصه بار است ، جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان استفاده می شود. آنها در قالب “” IF ارائه شده اند. به ساختار قانون .THEN ‘برای استدلال و طبقه بندی سفارشات متفرقه حمل و نقل مشتری در ماژول 3.

شکل 1: جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان

(ii) مخزن دانش سفارش حمل و نقل. این مخزن وزن یک طرح حمل بار همزمان را در قالب سلسله مراتب درخت تصمیم ذخیره می کند. درخت تصمیم شامل سه شاخص جبران است. هر شاخص جبران شامل طیف وسیعی از رتبه بندی و وزن است (شکل 7 را ببینید). چنین ارقامی نشان دهنده معیار حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان تصمیم گیری برای حمل و نقل کالا برای تجزیه و تحلیل ارزش سفارشات حمل و نقل مشتری است. به طور کلی ، هر درخت تصمیم شامل سه نوع شاخص جبران است. آنها شامل شاخص وفاداری مشتری ، Ic ، شاخص ترتیب حمل و نقل ، It ، و ، شاخص جمع آوری منابع ، Ir.

الف) شاخص وفاداری مشتری (Ic) با هدف شناسایی سطح رضایت مشتری بر اساس سوابق معاملات گذشته مشتری همانطور که در معادله نشان داده شده است. (4) شکل 8 رابطه بین تعداد شکایات و تعداد سفارش حمل ، میزان درآمد و تعداد سفارش حمل و نقل ، تعداد محموله های مرتب شده و تعداد ماه این سه زیرشاخص را به ترتیب نشان می دهد.

 6 تا از مهمترین خصوصیات جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان

اولین زیرشاخص ، شاخص رضایت مشتری است. این رابطه بین dirinbar درآمد و تعداد شکایت را نشان می دهد. اگر تعداد شکایات افزایش یابد ، درآمد کاهش می یابد و وزن در نتیجه حفظ جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان وفاداری مشتری افزایش می یابد. شاخص دوم یکی دیگر از شاخص های رضایت مشتری است. اگر تعداد سفارشات حمل و نقل افزایش یابد ، میزان ارسال مجدد افزایش می یابد و وزن برای افزایش رضایت دیرین بار مشتری حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان افزایش می یابد. سومین زیرشاخص برای ارزیابی تعداد سفارشات حمل مجدد سفارش داده شده استفاده می شود. اگر تعداد محموله های مرتب شده افزایش یابد ، درآمد افزایش می یابد ، به این معنی که وزن برای افزایش وفاداری مشتری افزایش می یابد.

(ب) شاخص ترتیب حمل و نقل ، (این) با هدف جبران خطر تأخیر تحویل یا افت کیفیت مطابق تصویر در معادله نشان می دهد. (5) این شاخص رابطه معکوس بین تعداد روزهای تحویل و جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان هزینه حمل و نقل را نشان می دهد که در شکل 9 نشان داده شده است

یک طرح حمل و نقل همزمان ، برخی از مشتریان ممکن است درخواست تحویل فوری سفارش حمل را داشته باشند ، برای اطمینان از تحویل محموله در زمان مقرر ، ممکن است شرکت مجبور باشد حالت حمل و نقل دیگری را انتخاب کند یا حتی به تدارکات شخص ثالث برون سپاری کند. از آنجا که هزینه حمل و نقل برون سپاری افزایش می یابد ، وزن باید کاهش یابد تا هزینه عملیاتی اضافی را جبران کند.

شکل 2: حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

هزینه حمل و نقل و تعداد روزهای تحویل برای شما

(ج) شاخص مصرف منابع (IR) با هدف ارزیابی میزان مصرف منابع در یک سفارش حمل و نقل همانطور که در معادله نشان داده شده است. (6) شکل 10 رابطه متناسب بین هزینه عملیات و تعداد سند را در یک سفارش کشتی نشان می دهد. اگر تعداد اسناد موجود در سفارش حمل و نقل افزایش یابد ، حجم بیشتری dirinbar از کار برای رسیدگی به چنین اسنادی لازم است ، به این معنی که هزینه عملیات افزایش می یابد. به عنوان یک توالی بعدی ، جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان وزن برای جبران استفاده از حجم کار کاهش می یابد.

Ir cost هزینه عملیات 6 ðو تعداد سفارش حمل و نقل برای شما

همانطور که در شکل 11 نشان داده شده است ، مخزن دانش سفارش حمل و نقل تعدادی از موارد درخت تصمیم را ذخیره می کند ، در موارد مختلف

موارد نشان دهنده معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی ارزش سفارش حمل و انواع مختلف حمل و نقل مشتری در بازه زمانی مختلف ، یعنی اوج و اوج فصل است. به عنوان مثال حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان ، در مورد 4 ، مجموعه ای از وزنه ها را برای تعیین ارزش نوع حمل و نقل مشتری ، در چنین موردی ، ریفر ، در طول فصل اوج فصل ذخیره می کند.

  • مطالعه موردی کاربرد
  • 1 پیشینه شرکت

Elite World Logistics Service Limited (EW) یک شرکت جابجایی اثاثیه منزل در اصفهان حمل و نقل محلی در هنگ کنگ است که در شماره 4 ، ترمینال بین المللی ه دیرین بار نگ کنگ واقع شده است. این فراهم می کند یک بار توقفگاه بارگیری f