هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیرین بار |

عنوان کراس داکینگ پس از توزیع
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1100
مدت زمان مطالعه 11 دقیقه

فهرست مطالب

کراس داکینگ پس از توزیع برای هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

برای سازماندهی مجدد تابع هزینه و حمل  اثاثیه منزل

فرآیند تصمیم گیری و میانگین هزینه مورد انتظار برای باربری

موقعیتی آن هر یک از آنها هزینه حمل اثایه منزل در اصفهان

فهرست تصاویر

شکل 1:هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2:حمل اثاثیه منزل

کراس داکینگ پس از توزیع برای هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

برای Post-C با حمل‌ونقل، در پایان دوره t، توزیع‌کننده یک خط‌مشی سفارش متمرکز را به کار می‌گیرد .

که مستلزم تصمیم‌گیری در مورد سطح سفارش سیستم با توجه به خواسته‌های فروشگاه‌ها است. که با ItsysC2 نشان داده می‌شود هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  و آن را در اختیار تامین‌کننده قرار می‌دهد.

کالاها در ابتدای دوره t+l2 + 1 به کراس داک می‌رسند. و با توجه به میزان مشخص شده حمل اثاثیه منزل به هر فروشگاه تخصیص می‌یابند.

2 لطفاً برای مشاهده جزئیات فرآیند ساده Dirinbar  سازی به پیوست A مراجعه کنید.

IjCð2t þ l2 Þ موقعیت موجودی دیرین بار دوره l1 فروشگاه j در ابتدای دوره t þl2 þ1 در سیستم Post-C است .

که برابر است با سطح موجودی موجودی فروشگاه. (اگر سفارشات برگشتی رخ دهد منفی است) به اضافه مقدار در – موجودی حمل اثاثیه منزل  حمل و نقل بین بارانداز و فروشگاه.

~ C2  Ijðt þ l2 Þ سطح موجودی موجود برای فروشگاه j. در ابتدای  دوره t þl1 þl2 þ1. زمانی که کالاهای سفارش داده شده.

در دوره t به ابتدای  هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  دوره t+l2+1 می رسند. خواسته های کلیه فروشگاه ها که در دوره t+1 تا t+l2 محقق شده است.در ادامه شکل 1:هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان را مشاهده می کنید.

n t þ l2 X ¼ X  P1 ¼ Dji; j ¼ 1 i t þ 1 باید. ابتدا توسط IsysC2 برآورده شود هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  سپس سمت چپ IsysC2 به اختصاص داده می شود.

تی تی هر فروشگاه (IjCð2t þ l2 Þ; j ¼ 1; 2; . . . n).

از این رو n t þ l2 n X ¼ X X ItsysC2 Dji

برای سازماندهی مجدد تابع هزینه و حمل  اثاثیه منزل

¼ IjCð2t þ l2 Þ حمل اثاثیه منزل : j ¼ 1 i t þ 1 j ¼ 1  علاوه بر این، مشابه مورد Pre-C

ما یک تقریب  ~ C2 C در اینجا با جایگزین کردن. Ijðt þ l2 Þ با Ijð2t þ l2 Þ در (4.6) استفاده کنید.

هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیرین بار | بهترین .....

شکل 1:هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

در ضمیمه C، ابتدا رویکرد رابینسون [25] را برای سازماندهی مجدد تابع هزینه اعمال می کنیم. و سپس در مورد خط مشی تخصیص در کراس داک بحث می کنیم.

برای ساختار G2ðItsysC2 Þ در (A.13) در ضمیمه C، نمی‌توانیم .مستقیماً با گرفتن مشتق جزئی نسبت به ItsysC2 و صفر کردن آن حمل اثاثیه منزل  راه‌حل شکل بسته را دریافت کنیم.

سپس آزمایش‌های عددی را برای بدست آوردن مقدار بهینه ItsysC2 انجام می‌دهیم. تا G2ðItsysC2 Þ را به هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان حداقل برسانیم.

مقدار بهینه ItsysC2 و G2ðItsysC2 Þ را به ترتیب با ItsysC2 و EðCC2 Þ نشان دهید. سپس مجموع هزینه موجودی مورد انتظار، هزینه حمل و نقل و عملیات هزینه. هر دوره را می توان به صورت بیان کرد.

X tÞ Z sysC2 آی تی EðCC2 Þ ¼ zC2 n dj þ ðh ðItsysC2 xÞ dFnðl1 þ

l2 þ 1ÞðxÞ j ¼ 1 0  p þ 1 x  ItsysC2 dFnðl1   l2 þ 1Þ حمل اثاثیه منزل  x þ

ZItsysC2 ð Þ ð Þ n C2 5 4X Ijðt þ l2 Þ ðIjCð2t þ l2

Þ xÞ dFjl1 þ 1 ð4:7Þ þt Z0 þ 1 2 j هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان ¼ 1 Z0  xÞ3dFjnðl2 ÞðxÞ

جایی که IC2 sj n l 1 d þ IsysC2 x l 1 d j ¼

فرآیند تصمیم گیری و میانگین هزینه مورد انتظار برای باربری

1 sj jðt þ l2 Þ ¼ ð 1 þ Þ j ” t 1 þ Þ j ¼ 1 # nP n X j در (4.7)، z P d  سیستم. C2 j ¼ 1 j هزینه عملیات برای Post-C است.

sysC2 آی تی h Z0 ðItsysC2 xÞ dFnðl1 þ l2 þ 1ÞðxÞ

و þ 1 x ItsysC2 dFnðl1 þ l2 þ 1Þ x پ

ZItsysC2 ð Þ ð Þبه ترتیب هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان مازاد و هزینه کمبود در فروشگاه ها برای Post-C است.

n C2 t حمل اثاثیه منزل  Z0 X Z0 Ijðt  þ l2 Þ ðIjCð2t þ l2 Þ

xÞ dFjl1 þ 1ðxÞ3dFjnðl2 ÞðxÞ þ 1 2j ¼ 1 5

t Z 4sysC2این ðItsysC2 xÞ dFnðl1 þ l2 þ 1ÞðxÞ هزینه حمل و نقل مربوطه است.

در حال حاضر، ما فرآیند تصمیم گیری و میانگین هزینه مورد انتظار برای Pre-C و Post-C را تجزیه و تحلیل می کنیم. در ادامه شکل 2:حمل اثاثیه منزل را مشاهده می کنید.

در بخش بعدی، دو الگوی کراس داک هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان را با هم مقایسه کرده. و عوامل موثر در انتخاب را بررسی می کنیم.

مقایسه بین Pre-C و Post-C   برای تصمیم گیری .در مورد ترجیح Pre-C و Post-C، (4.5) و (4.7) باید با هم مقایسه شوند.

هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیرین بار | بهترین .....هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیهزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیرین بار | بهترین .....هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیهزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیرین بار | بهترین .....هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیرین بار | بهترین .....هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیرین بار | بهترین .....هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل | dirinbar | دیرین بار | بهترین .....رین بار | بهترین .....رین بار | بهترین .....

شکل 2:حمل اثاثیه منزل

تا موقعیتی که در آن هر یک از آنها بهتر است حمل اثاثیه منزل تجزیه و تحلیل شود. تفاوت میانگین هزینه مورد انتظار بین Pre-C و Post-C را می  توان به صورت X داد.

X Z n 1 dj þt n 0 þ 1 YjC11 dYjC11DC

¼ EðCC1 Þ EðCC2 Þ

¼ ðzC1 zC2 Þ j ¼ j حمل اثاثیه منزل ¼ 1Z0 þ 1 ðIjCð2t þ

موقعیتی آن هر یک از آنها هزینه حمل اثایه منزل در اصفهان

l2 Þ xÞ Fjl1 þ 1ðxÞ dFjnðl2 ÞðxÞ þ ðh tÞ”Z sysC1 I1 ðI1sysC1 xÞ dFnðl1 þ l2 þ

1ÞðxÞ0Z sysC2 xÞ dFnðl1 هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان þ l2

þ 1ÞðxÞ#آن ðItsysC2 0þ 1 sysCþp”ZI1sysC1 ðx I1 1 Þ dFnðl1 þ l2 þ

1ÞðxÞZ t þ 1 ðx sysC Þ

dFnðl1 Dirinbar þ l2 þ ÞðxÞ# ð5:1ÞIsysC2 It 2 جایی که YjC11 NðWj; Zj2Þ sj 2 It x l1

þ1Þ dj 3 :Ijðt þ l2 Þ ¼ ðl1 þ1Þdj þ P nC2 sj ysC2 دیرین بار   j ¼ 1 j ¼ 1

سوالات متداول درباره کراس داکینگ پس از توزیع باربری ها

کراس داکینگ پس از توزیع برای  حمل اثاثیه منزل در اصفهان چیست؟

برای Post-C با حمل‌ونقل، در پایان دوره t، توزیع‌کننده یک خط‌مشی سفارش متمرکز را به کار می‌گیرد .

برای سازماندهی مجدد تابع هزینه و حمل  اثاثیه منزل چیست؟

برای سازماندهی مجدد تابع هزینه اعمال می کنیم. و سپس در مورد خط مشی تخصیص در کراس داک بحث می کنیم.

فرآیند تصمیم گیری و میانگین هزینه مورد انتظار برای باربری  چیست؟

ما فرآیند تصمیم گیری و میانگین هزینه مورد انتظار برای Pre-C و Post-C را تجزیه و تحلیل می کنیم