هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار |

عنوان مقادیر پارامترها بستگی به باربری
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1100
مدت زمان مطالعه 11 دقیقه

فهرست مطالب

مقادیر پارامترها بستگی به هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

وقتی مقادیر سایر پارامترها ثابت برای  باربری در اصفهان

زیرا اکثر فروشگاه ها در پایان هر دوره با کمبود باربری

همانطور که هزینه انتقال واحد افزایش هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفان

فهرست تصاویر

شکل 1:هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2:باربری اصفهان

مقادیر پارامترها بستگی به هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

اگر DC Z0 پس از آن Post-C ترجیح داده می شود، در غیر این صورت Pre-C بهتر است. در (5.1)، اولین مورد هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  به دلیل zC1 ozC2 منفی است.

در حالی که علامت بقیه به مقادیر پارامترها بستگی دارد. بدیهی است. که با افزایش zC1 ðzC2 Þ DC افزایش باربری اصفهان  می یابد (کاهش می یابد).

تأثیر پارامترهای دیگر، مانند h، p، t، a و غیره را نمی توان مستقیماً از (5.1) مشاهده کرد زیرا آنها بر مقدار I1sysC1 و ItsysC2 تأثیر می گذارند.

سپس آزمایشات عددی برای به دست آوردن I1sysC1 و ItsysC2 انجام می شود. سپس رابطه بین DC Dirinbar  و پارامترها بررسی می شود.

آزمایش های عددی برای باربری ها

در این بخش، آزمایش‌های دیرین بار  عددی را برای مطالعه انجام می‌دهیم

عملکرد Pre-C و Post-C که شامل دو مرحله اصلی است.

IsysC1 و IsysC2 ابتدا از (A.6)، (A.7) و (4.7) به دست می آیند.

1 تن ثانیا DC از (5.1) بر اساس و ItsysC2 محاسبه می شود. تأثیر پارامترها  باربری اصفهان  بر ترجیح Pre-C و Post-C مورد بررسی قرار می گیرد.

مقادیر پیش‌فرض پارامترها هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  در آزمایش‌های عددی به شرح زیر است.

zC1 ¼ 1; zC2 ¼ 1:97، h ¼ 5، p ¼ 8، t ¼ 6، l1 ¼ 1، l2 ¼ 8، a ¼ 0:3، و n ¼ 10. ارزش مورد انتظار تقاضا در هر دوره از هر فروشگاه است.

در آزمایش های عددی باربری اصفهان اجازه دهید یک پارامتر تغییر کند. و بقیه ثابت شود، و سپس رابطه بین DC و پارامتر را مطالعه کنید.در ادامه شکل 1:هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان را مشاهده می کنید.

وقتی مقادیر سایر پارامترها ثابت برای  باربری در اصفهان

شکل 2 رابطه بین DC و h را نشان می دهد. با افزایش h، DC ابتدا زمانی افزایش می یابد که h کمتر از مقدار معینی باشد.

هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین .....

شکل 1:هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

(حدود 8.8 در شکل 2)، و زمانی که h بزرگتر از این مقدار باشد، کاهش می یابد. این نشان می دهد هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  که وقتی مقادیر سایر پارامترها ثابت است.

DC کمتر از صفر است و Pre-C با مقدار بسیار بالا یا پایین h ترجیح داده می شود. در مقابل DC بزرگتر از صفر است هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  و  Post-C در محدوده متوسط h ترجیح داده می شود.

شکل 3 رابطه بین DC و p را بررسی می کند. با افزایش p، DC ابتدا زمانی افزایش می یابد که p کمتر از مقدار معینی باشد

(حدود 4 در شکل 3)، و زمانی که p بزرگتر از این مقدار باشد، کاهش می یابد. این نشان می‌دهد که وقتی باربری اصفهان مقادیر سایر پارامترها ثابت است.

DC کمتر از صفر است و Pre-C با مقدار بسیار زیاد یا کم p ترجیح داده می‌شود. در مقابل DC بزرگ‌تر از صفر است و Post-C در محدوده متوسط ​​p ترجیح داده می‌شود.

انجیر. 2 و 3 نتایج جالبی را به ما نشان می دهد. هنگامی که هزینه نگهداری موجودی واحد بالا باشد. یا هزینه کمبود واحد کم باشد باربری اصفهان  به این معنی است.

که سیستم خرده فروشی مایل است کالاهای نسبتاً کمتری را برای هزینه نگهداری بالا و هزینه کمبود کم سفارش دهد.

در این صورت ممکن است همه فروشگاه‌ها با احتمال بالاتری موجودی خود را تمام کنند. و اثرات حمل‌ونقل و جمع‌آوری هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  ریسک برای Post-C کاهش می‌یابد.

زیرا اکثر فروشگاه ها در پایان هر دوره با کمبود باربری

زیرا فروشگاه‌های کمتری کالاها را برای برآورده کردن خواسته‌های ناراضی فروشگاه‌های دیگر باقی می‌گذارند.

در این شرایط بهتر است هرچه زودتر تصمیم به تخصیص مجدد بگیرید. زیرا اکثر فروشگاه ها در پایان هر دوره با کمبود مواجه می شوند و تخصیص مجدد. پیشرفته در کراس داک با Post-C تأثیر کمتری هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  خواهد داشت.

Pre-C در این مورد ارجح تر است. در مقابل، در شرایطی که هزینه موجودی واحد کم است یا هزینه کمبود واحد زیاد است.در ادامه شکل 2:باربری اصفهان را مشاهده می کنید.

سیستم‌های خرده‌فروشی مایلند کالاهای بیشتری را برای هزینه نگهداری .پایین و هزینه کمبود بالا سفارش دهند باربری اصفهان  همه فروشگاه‌ها ممکن است.

هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین .....

شکل 2:باربری اصفهان

در پایان هر دوره با مازاد عرضه مواجه شوند و تعداد کمتری از فروشگاه‌ها خواسته‌های ناراضی داشته باشند. مشابه مورد قبلی، Pre-C در این هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان وضعیت ترجیح داده می شود.

زیرا تخصیص مجدد پیشرفته در کراس داک با Post-C تأثیر کمتری خواهد داشت. و بهتر است که تخصیص مجدد باربری اصفهان  بعداً با حمل و نقل به تعویق بیفتد.

شکل 4 رابطه بین DC و t را مطالعه می کند. DC با افزایش t افزایش می یابد. نشان می‌دهد که وقتی مقادیر سایر پارامترها ثابت است.

همانطور که هزینه انتقال واحد افزایش هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفان

DC کمتر از صفر است و Pre-C با مقدار کمتر t ترجیح داده می‌شود. در مقابل DC بزرگ‌تر از صفر و Post-C با مقدار بیشتر t ترجیح داده می‌شود.

عمدتاً به این دلیل است که مقدار انتقال باربری اصفهان  داده شده با Pre-C بیشتر از موارد با Post-C است. همانطور که هزینه انتقال واحد افزایش می یابد و مقادیر سایر پارامترها ثابت می شوند، Post-C بر Pre-C غالب است.

شکل 5 رابطه بین DC و a را مطالعه می کند هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  DC با افزایش افزایش می یابد.

نشان می‌دهد که وقتی مقادیر سایر پارامترها ثابت است. DC کمتر از صفر است و Pre-C با عدم قطعیت دیرین بار  تقاضای کمتر ترجیح داده می‌شود.

در مقابل DC بزرگ‌تر از صفر است و شکل 4. تفاوت میانگین هزینه مورد انتظار Dirinbar بین Pre-C و Post-C در مقابل.

سوالات متداول درباره مقادیر پارامترها بستگی به باربری در اصفهان

مقادیر پارامترها بستگی به هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان چیست؟

علامت بقیه به مقادیر پارامترها بستگی دارد. بدیهی است. که با افزایش zC1 ðzC2 Þ DC افزایش باربری اصفهان  می یابد

وقتی مقادیر سایر پارامترها ثابت برای  باربری در اصفهان چیست؟

زمانی که h بزرگتر از این مقدار باشد، کاهش می یابد. این نشان می دهد که وقتی مقادیر سایر پارامترها ثابت است

زیرا اکثر فروشگاه ها در پایان هر دوره با کمبود باربری  چیست؟

زیرا فروشگاه‌های کمتری کالاها را برای برآورده کردن خواسته‌های ناراضی فروشگاه‌های دیگر باقی می‌گذارند