هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | dirinbar | دیرین بار |

عنوان انتظار برای همه فروشگاه ها
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1100
مدت زمان مطالعه 11 دقیقه

فهرست مطالب

اهمیت انتظار برای همه فروشگاه ها و اسباب کشی منزل در اصفهان

متغیرهای تصمیم حمل و نقل برای فروشگاه برای باربری ها

مجموع هزینه موجودی مورد انتظار توسط اسباب کشی منزل اصفهان

فهرست تصاویر

شکل 1:هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2:اسباب کشی منزل در اصفهان

اهمیت انتظار برای همه فروشگاه ها و اسباب کشی منزل در اصفهان

تا حد زیادی جبران می شود هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  و بین Ijt و Ijt تفاوت ایجاد می کندکم اهمیت.

علاوه بر این، برای تابع هدف در (هزینه کل مورد انتظار برای همه فروشگاه ها و کراس داک در هر دوره است. و با توجه به اینکه n ~ C1 ¼ n C1 اسباب کشی منزل در اصفهان ما در اینجا یک تقریب انجام می دهیم.

j ¼ 1 Ijt j ¼ 1 Ijtبا جایگزینی P I~jtC1 توسط IjtC1Pin (4.2). این تقریب ندارد تأثیرگذار (4.2) به دلیل مقدار بسیار زیاد کل انتقال داده شده .در دوره های l1 + l2 برای Dirinbar  یک فروشگاه و تابع هدف است.

هزینه کل برای همه فروشگاه ها. و کراس داک با n ~ C1 ¼ n C1 j ¼ 1 Ijt j ¼ 1 Ijt .

P بر اساس تقریب و گروه بندی مجدد دیرین بار  بهینه پ مقادیر IC1 ; IC1 ; . . . ; IC1 در دوره t با موارد دیگر یکسان است.

1t 2t nt دوره ها  هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  می توانیم دریافت کنیم C1 دقیقه G1ðI11C1; I21C1 ; . .

. ; InC11 Þ Ij1 Z0;wkjðl1 þ اسباب کشی منزل در اصفهان l2 þ 2Þ Z0 X X n n ¼.

k ¼ 1 j ¼ 1;j ak t Z0 þ 1 wkjðl1 þ l2. þ 2Þ

FkjTr1ðwkjðl1 þ l2 þ 2ÞÞ n “zC1 EðDjt Þþh IC1 ¼ n ¼.

X j1 IjC11 xþ X þ ðwkjðl1 þ l2 þ 2Þ 1 0 j Z Z k 1.

متغیرهای تصمیم حمل و نقل برای فروشگاه برای باربری ها

k aj wjk l dFl1 هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان  þ l2 þ 1 x p þ 1 x IC1 l 2 IjC11 ð 1 þ 2þ ÞÞ j ð Þþ j1

X Þ اسباب کشی منزل در اصفهان dFjl1 þ l2 þ 1ðxÞ# n þ ðwjkðl1 .

þ l2 þ 2Þ wkjðl1 þ l2 þ 2Þ ð4:3Þ k ¼ 1; k aj .

متغیرهای تصمیم حمل و نقل برای فروشگاه k در دوره t+l1 +l2 +1، wjkt و wkjt ðj ¼ 1; 2 . .

. n jakÞ، متغیرهای تصادفی هستند و توزیع آنها به خواسته های فروشگاه های دیگر و همچنین بستگی دارد.در ادامه شکل 1:هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان را مشاهده می کنید.

تقاضای فردی فروشگاه k در طول مدت زمان تحویل. روش استفاده شده توسط رابینسون [25] را می توان برای ساده سازی هزینه یک دوره ای در به کار برد.

هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین.

شکل 1:هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان

که با آن او مسئله دینامیکی اسباب کشی منزل در اصفهان هزینه کل تنزیل شده. را با افق محدود و بدون زمان سررسید مطالعه می کند.

او مجموع سطح موجودی موجودی تمام فروشگاه‌ها در ابتدای هر دوره را با کل تقاضای همه فروشگاه‌ها در آن دوره مقایسه می‌کند. تا در مورد موجودی بیش از هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان حد سیستم یا موجودی تصمیم بگیرد.

هزینه کم سپس از پیچیدگی های مربوط به  هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان تصمیمات حمل و نقل اجتناب می شود. در اینجا ساده سازی (4.3) به شرح زیر است.

دقیقه G 0 IC1 IC1 . . . IC1 IC1 Z0 1 ð 11 ; 21; ; n1Þ j1 X tÞ Z0

مجموع هزینه موجودی مورد انتظار توسط اسباب کشی منزل اصفهان

sysC1 I1 n þ l2 þ 1ÞðxÞ ¼ zC1 j

¼ 1 dj þðh ðI1sysC1 xÞ dFnðl1 þ 1  þp ZI1sysC1 ðx I1sysC1 Þ dFnðl1 þ l2 þ

ÞðxÞ اسباب کشی منزل در اصفهان ð4:4Þ þt j n

¼ X IjC11 j ¼ 1 پس از چندین مرحله استخراج در ضمیمه B.در ادامه شکل 2:اسباب کشی منزل در اصفهان را مشاهده می کنید.

مجموع هزینه موجودی مورد انتظار، هزینه حمل و نقل و هزینه عملیات در هر دوره. که با EðCC1 Þ نشان داده شده است هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان می تواند به صورت بیان شود.

هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین.

شکل 2:اسباب کشی منزل در اصفهان

EðCC1 Þ sysC X 1 I1 n ðI1sysC1

xÞ dFnðl1 þ l2 þ 1ÞðxÞ ¼ zC1 j ¼ 1 dj þðh tÞ Z0  X Z0 þ 1

ðx I1sysC1 Þ dFnðl1 þ l2 þ اسباب کشی منزل در اصفهان 1ÞðxÞ þt j n þ 1

þp ZI1sysC1 ¼ 1 YjC11 dYjC11  ð4:5Þ جایی که

YjC11 NðWj; Zj2Þ; þ ¼ p j. ¼ 1 دی جی Wj ¼ P dj I1sysC1 l1 þl2 1 dj; Zj sj l1 þl2 þ1.

در حال حاضر، ما هزینه مورد انتظار برای سیستم Pre-C را دریافت می کنیم. که مجموع موجودی مازاد و هزینه کمبود هزینه حمل اثاثیه منزل در اصفهان هزینه حمل و نقل است.

و هزینه عملیات نحوه استخراج IsysC1 در پیوست تحلیل شده است. n 1 (4.5)، z d هزینه ملیات اسباب کشی منزل در اصفهان برای سیستم Pre-C است.

Pj ب. InIsysC1 C1 ¼ 1 j 1 h Z0 ðI1sysC1 xÞ

dFnðl1 þ l2 þ 1ÞðxÞ  هزینه مازاد است.

þ l2 þ 1ÞðxÞ 1 به ترتیب دیرین بار  هزینه کمبود است.

سوالات متداول درباره انتظار برای همه فروشگاه ها وباربری

اهمیت انتظار برای همه فروشگاه ها و اسباب کشی منزل در اصفهان چیست؟

برای تابع هدف در (هزینه کل مورد انتظار برای همه فروشگاه ها و کراس داک در هر دوره است

متغیرهای تصمیم حمل و نقل برای فروشگاه برای باربری ها چیست؟

متغیرهای تصادفی هستند و توزیع آنها به خواسته های فروشگاه های دیگر و همچنین بستگی دارد

مجموع هزینه موجودی مورد انتظار توسط اسباب کشی منزل اصفهان چیست؟

مجموع هزینه موجودی مورد انتظار، هزینه حمل و نقل و هزینه عملیات در هر دوره. که با EðCC1 Þ نشان داده شده است

n Z0 YjC11 dYjC11 t Z0 l2 þ 1ÞðxÞ t j ¼ 1 هزینه حمل و نقل Dirinbar  مربوطه است.