باربری در اصفهان | هزینه باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار |

عنوان اطلاعات مربوط به کمبود وسیله نقلیه
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1100
مدت زمان مطالعه 11 دقیقه

فهرست مطالب

مشکلات اطلاعات مربوط به کمبود وسیله نقلیه در باربری ها

همچنان وجود پتانسیل برای یکسانی در تمام باربری ها

مزیت داشتن چنین تخمین فاصله ای از فاصله انتشار

دلیل آخرین نابرابری بالا زمانی در باربری برقرار است

فهرست تصاویر

شکل 1 : باربری در اصفهان

شکل 2: هزینه باربری اصفهان

مشکلات اطلاعات مربوط به کمبود وسیله نقلیه باربری در اصفهان

شکل 1 نمونه ای از فرآیند انتشار را نشان می دهد. که در آن اطلاعات از وسیله نقلیه 1-2 و سپس هزینه باربری اصفهان از وسیله نقلیه 2-3 منتقل می شود. این روند تا زمانی تکرار می شود که اطلاعات مربوط به کمبود وسیله نقلیه در محدوده L از بین برود.

در ادامه، بخش 2 برخی از ویژگی های ساختاری این فرآیند انتشار را ارائه می کند. بخش 3 بازگشتی را برای توزیع احتمال موفقیت آمیز باربری در اصفهان و اتصال بین وسایل نقلیه ایجاد می کند. بخش 4 برخی از نتایج عددی Dirinbar را قبل از پایان مقاله ارائه می دهد.

  1. خواص فرآیند انتشار

به دنبال یک مفهوم رایج در دیرین بار مطالعات ترافیکی، ما فرض می کنیم .که وسایل نقلیه نقاط روی یک خط هستند.

ابتدا نماد را معرفی می کنیم. نشانه گذاری X فاصله انتشار تصادفی E½ تابع میانگین تابع  اریانس VAR½ مقدار X مورد انتظار X. یعنی x ¼ E½X Y تعداد هزینه باربری اصفهان تصادفی وسایل نقلیه دریافت کننده .

سیگنال در یک جهت y مقدار مورد انتظار Y; y ¼ سال و نیم سال f ð تابع چگالی احتمال پیشروی خودرو بیش از ð0. 1Þ Fð cdf از f ð H i.i.d. در ادامه شکل 1 : باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

حرکت تصادفی خودرو r واریانس حرکت خودرو r ¼ VARðHÞ l پیشرفت مورد. انتظار بین دو وسیله نقلیه متوالی باربری در اصفهان یعنی l ¼ E½H ما بازگشت زیر را داریم.زال x ¼ ðs þ xÞf ðsÞds: ð1Þ

منطق در (1) ساده است. اولین وسیله نقلیه گیرنده که در فاصله s از وسیله نقلیه انتقال دهنده جریان اتفاق می افتد. احتمال حضور f ðsÞds را دارد. همانطور که اولین وسیله نقلیه گیرنده انتقال را دوباره تکرار می کند.

همچنان وجود پتانسیل برای یکسانی در تمام باربری ها

همچنان پتانسیل یکسانی هزینه باربری اصفهان برای ارسال بیشتر به جلو برای مسافت مورد انتظار x دارد.

باربری در اصفهان | هزینه باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین.....

شکل 1 : باربری در اصفهان

بر اساس (1) یافته زیر را داریم. قضیه 1. فاصله مورد انتظاری که اطلاعات منتشر می شود با ð2Þ داده می شود.¼ R1 FL x 0L tf ðtÞdt : ð Þ جایی که FðLÞ ¼ RL f ðtÞdt.0

یک مشاهدۀ واضح، اما مهم این است که فاصله انتشار به توزیع. احتمال حرکت خودرو فراتر از محدوده انتقال هزینه باربری اصفهان بی ربط است.شکل 1. یک فرآیند انتقال اطلاعات گویا.

370 B. (Xiubin) Wang et al. / تحقیق حمل و نقل قسمت C 18 (2010) 367-375

در ادامه، ما تلاش می‌کنیم تا تخمین‌های محدودی از فاصله انتشار ایجاد کنیم. تا نیاز به تخمین تابع چگالی احتمال پیشروی بین خودرو را برطرف کنیم. همانطور که بعداً مشاهده شد، برآوردهای محدود تنها به احتمال باربری در اصفهان تجمعی پیشروی در محدوده انتقال L بستگی دارد.

نتیجه 1 qffiffiffiffiffiffiﻏ L lÞ 6 x 6 L: 3 l r2 þ. ðL lÞ2 l ð Þ 1 F L 2 ð 1 F L ÞÞ 1 F Lð Þ ð ð Þ اثبات در نتیجه از معادله استفاده می شود.

(2) و عمدتاً در مورد ایجاد کرانهای برای شمارنده دست راست (2) است. نابرابری اول از یک نتیجه در گالگو (1992) استفاده می کند. برای هر متغیر تصادفی Z با میانگین باربری در اصفهان l و واریانس محدود r، موارد زیر صادق است.

tf t dt 6 qffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Zz ð Þ r2 z 2 z l 1 لیتر 2 þ ð Þ Þ نابرابری دوم .با در نظر گرفتن R 0L .tf ðtÞdt 6 R 01 هزینه باربری اصفهان tf ðtÞdt RL1 tf ðtÞdt 6. R 01 tf ðtÞdt RL1 Lf ðtÞdt آشکار است.

مزیت داشتن چنین تخمین فاصله ای از فاصله انتشار باربری در اصفهان

مزیت داشتن چنین تخمین فاصله ای از فاصله انتشار مورد انتظار به این واقعیت بستگی دارد. که نیاز به کالیبره کردن تابع چگالی احتمال را برطرف می کند.

با توجه به توزیع دلخواه پیشروی وسیله نقلیه، فاصله انتشار مورد انتظار ممکن است. با میانگین و واریانس مشخصی باربری در اصفهان از سربالایی وسیله نقلیه تخمین زده شود.

که هر دوی آنها را می توان به راحتی با داده های میدانی به دست آورد.در ادامه شکل 2: هزینه باربری اصفهان را مشاهده می کنید.واریانس فاصله انتشار موفقیت آمیز هزینه باربری اصفهان به صورت زیر اندازه گیری می شود.

قضیه 2. واریانس فاصله انتشار اطلاعات توسط L t2f ðtÞdt 0 2 VðXÞ ¼ R1 FðLÞ þ x ; و علاوه بر این ð4Þ 1 ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ¼ ð Þ lim VðXÞ 1:0: 5 L x اثبات بازگشت برای واریانس در زیر آورده شده است. مشروط به فاصله باربری در اصفهان t تا اولین وسیله نقلیه گیرنده (در محدوده یا فراتر از محدوده انتقال).

باربری در اصفهان | هزینه باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین.....

شکل 2: هزینه باربری اصفهان

ZL Z1 ZL VðXÞ ¼ V½EðXjtÞ þ EðV½Xjt ¼ ðt þ x xÞ2f ðtÞdt þ. ð0 xÞ2f ðtÞdt þ VðXÞf ðtÞdt 0 L. 0 ZL Z1 ZL ¼ t2f ðtÞdt þ x2f ðtÞdt þ VðXÞFðLÞ ¼ t2f ðtÞdt .هزینه باربری اصفهان þ x2 x2FðLÞ þ VðXÞFðLÞ: 0 L 0 .

برابری دوم از این واقعیت استفاده می کند هزینه باربری اصفهان که اگر وسیله نقلیه اول فراتر از محدوده L باشد. فاصله منتشر شده صفر است و یک واریانس نیز صفر است، بنابراین در معادله نادیده گرفته می شود.

دلیل آخرین نابرابری بالا زمانی در باربری برقرار است

از مطالب فوق نتیجه زیر را داریم.ð Þ ¼ R1 F L þ V X 0L t2f ðtÞdt x2: ð Þ  ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi L 2 از اینجا، ما می توانیم باربری در اصفهان عملاً VðX Þ P x را ببینیم. از این رو،V X 6  0 tf ðtÞdt x2 Lx x2 < x L : Þ þ ¼ þ ð R ð Þ þ 1 F L 2 pfiffifl VxðXÞ P 1:0. علاوه بر این،آخرین نابرابری بالا زمانی برقرار است که یک مقدار غیر ضروری x > 0 داشته باشیم. بنابراین، ما داریم پی 2 VðXÞ < 1 L : x x توجه داشته باشید که 2Lx ¼ LRð1L FðLÞÞ. وقتی L ! 1، مخرج به 2l نزدیک می شود. جایی که l میانگین دیرین بارپیشروی است که با L افزایش می یابد.

2 tf ðtÞdt 0 FðLÞÞ ¼ 0. در ادامه. نشان می‌دهیم Dirinbar که صورت‌گر limL!1Lð1 است با دستکاری ساده، شخص دارد.

سوالات متداول درباره اطلاعات مربوط به کمبود وسیله نقلیه

مشکلات اطلاعات مربوط به کمبود وسیله نقلیه در باربری ها چیست؟

نمونه ای از فرآیند انتشار را نشان می دهد. که در آن اطلاعات از وسیله نقلیه 1-2 و سپس هزینه باربری اصفهان از وسیله نقلیه 2-3 منتقل می شود

همچنان وجود پتانسیل برای یکسانی در تمام باربری ها  چیست؟

همچنان پتانسیل یکسانی هزینه باربری اصفهان برای ارسال بیشتر به جلو برای مسافت مورد انتظار x دارد.

مزیت داشتن چنین تخمین فاصله ای از فاصله انتشار چیست؟

مزیت داشتن چنین تخمین فاصله ای از فاصله انتشار مورد انتظار به این واقعیت بستگی دارد. که نیاز به کالیبره کردن تابع چگالی احتمال را برطرف می کند