7 تا از مهمترین خصوصیات حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان!

حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | دیرین بار | dirinbar

عنوان اسباب کشی
دپارتمان اوج شید
نویسنده محمد حیدری
تعداد کلمات 1100 کلمه
مدت زمان مطالعه حدود 11 دقیقه

فهرست مطالب:

ما یک شبکه زمانی-فضایی G = (V ، A)

قوس ها با خدمات حمل و نقل مرتبط هستند.

حمل و نقل اختصاصی برای شما موضوع بسیار مهمی است

فهرست تصاویر:

شکل  1: حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل  2: اسباب کشی منزل در اصفهان

ما یک شبکه زمانی-فضایی G = (V ، A)

 • VOR = OR: مجموعه ای از گره های مرتبط با مکان حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان های اصلی همه کشتی ها k ∈ C. ما یک گره را با هر مبدا pk ∈ OR مرتبط می کنیم.
 • VWH = {whtj | t ∈ H ، j ∈ WH}: مجموعه ای از گره ها که نمایانگر تمام انبارها در WH، در هر زمان t ∈ H.
 • VAoL = {AoLtj | t ∈ H ، j ∈ AL}: مجموعه گره هایی که همه AoLها را در ALدر هر دوره زمانی نشان می دهند t ∈ H.

برای عملیات ترخیص و برچسب گذاری ما پارامتر M اسباب کشی منزل در اصفهان j = (0 ، 1) ، j ∈ AL را معرفی می کنیم تا چنین فرصتی را هنگامی که برابر 1 است نشان دهیم ، در غیر این صورت برابر صفر است. گره های AoLtj ∈ VAoL با مقدار پارامتر MAoLtj که

برابر با مقدار Mj مربوط به AoL j ∈ AL است.

 • VAoD = {AoDtj | t ∈ H ، j ∈ AD}: مج حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان موعه ای از گره های مرتبط با AoDs در AD در هر دوره زمانی t ∈ H.
 • VDEST = DEST: مجموعه ای از گره های مرتبط با مکان dirinbar های تحویل. ما یک گره را با هر dk مقصد مرتبط می کنیم. اسباب کشی منزل در اصفهان
 • توجه داشته باشید که گره های VOR و VDEST با یک دوره زمانی t ∈ H مرتبط نیستند.
کلیک کنید  934 اقدام مهم در اسباب کشی منزل در اصفهان که &باید انجام داد؟

در ادامه ما به یک گره از شبکه زمانی-فضایی به عنوان ی حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان ک گره عمومی i یا j بدون تعیین مجموعه آن اشاره می کنیم ، مگر اینکه برای جلوگیری از سردرگمی لاز دیرین بار م باشد.

شکل  1: حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

قوس ها با خدمات حمل و نقل مرتبط هستند.

مبدا و مقصد آنها با رئوس مجموعه هایی که در بالا اسباب کشی منزل در اصفهان ذکر شد مطابقت دارد. مجموعه قوسها بعنوان A = A1 ∪ A2 ∪ A3 ∪ A4 defined تعریف می شود.

A5 ∪ A6 ∪ A7 ∪ A8 جایی که:
• A1 = (i ، j) ∀ w ∈ TRded | i = pw ∧ i ∈ VOR ، αw ≥ αk ؛ j = dw ∧ j

 

خانه هایی که از خدمات حمل و نقل اختصاصی استفاده می کنند.

 • A2 = (i ، j) ∀ w ∈ TRded | i = pw ∧ i ∈ VOR ، αw ≥ αk؛ j = dw ∧ j

 

VAoL | t = α w + τ w: قوس هایی که مبدا اسباب کشی منزل در اصفهان را به AoL ها مت حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان صل می کنند ، با استفاده از

حمل و نقل اختصاصی برای شما موضوع بسیار مهمی است

لطفاً این مقاله را به شرح زیر ذکر کنید: dirinbar C. Archetti and L. Peirano ، حمل و نقل هوایی بارهای بین راهی: مشکل خدمات حمل و نقل بار ، امگا ،

 • A3 = (i ، j) ∀ w ∈ TRded w∪ TRgrدیرین بار ou | i = pw ∧ i ∈ VWH | t = αw ؛ j =
 • d w w + τقوس
 • ∧ j ∈ VAoL | t = α: اتصال انبارها با
کلیک کنید  3 مرحله‌ی جمع آوری، بسته بندی و نگهداری در اسباب‌ کشی !

AoL ها ممکن است از انبارها به عنوان تأسیسات تج اسباب کشی منزل در اصفهان میع استفاده شود. بنابراین ، خدمات اختصاصی و گروهی در نظر گرفته می شود.

 

 • A4 = (i ، j) w ∀ w w ∈ AC | i = pw ∧ i ∈ VAoL | t = αw؛ j = dw ∧ j

VAoD | t = α + τ: قوس های مربوط به خدمات حمل حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان و نقل هوایی ،

پیوند AoL ها با AoD ها

 • A5 = (i ، j) ∀ w ∈ AG | i = pw ∧ i ∈ VAoD | t = αw؛ j = dw ∧ j

VDEST: کمانهای مربوط به آخرین بخش حمل از AoD به مقصد.

 

 • A6 = (whtj ، whtj+1) ∀ t ∈ H | 1 ≤ t ≤ T – 1؛اسباب کشی منزل در اصفهان whtj ∈ VWH: کمانها در یک زمان مشخص انبار را با همان ظروف متصل می کنند-

شکل  2: اسباب کشی منزل در اصفهان

خانه در زمان t + 1 ، به این معنی که محموله در مدت زمان t در انبار باقی می ماند.

 • A7 = (AoLtj ، Aحمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان oLtj+1) ∀ t ∈ H | 1 ≤ t ≤ T – 1 ؛ AoLtj VAoL: کمان هایی که AoL را در زمان معینی t با همان AoL در زمان t + 1 متصل دیرین بار می کنند. در این حالت ، محموله در دوره t در AoL باقی می ماند.
 • A8 = (AoDt ، AoDt+1) ∀ t ∈ H | 1 ≤ t ≤ T – 1؛ Aاسباب کشی منزل در اصفهان oDt VAoD: کمان

j j j

اتصال AoD در زمان معینی t با AoD در زمان t + 1 ، به این معنی که حم dirinbar ل و نقل در AoD در زمان t باقی می ماند.

 

توجه داشته باشیم که کمان های مجموعه A1 ، A2 ، A3 ، A4 ، A5 به خدمات حمل و نقل مربوط می شوند ، یعنی هر قوس مربوط به یک سرویس دهنده متفاوت است. خدمات در قیمت (γ w) ، زمان شروع (αw) و زمان حمل و نقل (τ w) متفاوت است. با توجه به تفاوت زمان انتقال ، گره ای در شکل حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان 2 با اشتیاق به لایه ای از شبکه ممکن است به گره های مختلف لایه زیر متصل شود که همگی با یک مکان مطابقت دارند ، اما در زمانهای مختلف توسط استفاده از خدمات مختلف حمل و نقل توجه داشته باشید که گره های مربوط به موقعیت یکسان در دوره های زمانی مختلف (مانند wht1 و wht1+1) نشان دهنده امکان رسیدن به مکان در نقاط مختلف زمان است. قوس هایی که دو گره از این نوع را به هم متصل می کنند نشان دهنده این واقعیت است که محموله برای یک د اسباب کشی منزل در اصفهان وره در محل ذخیره می شود.

کلیک کنید  4 روش های برتر #کمپانی اسباب کشی منزل در اصفهان چیست؟
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *