حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان | اسباب کشی منزل در اصفهان | دیرین بار | dirinbar

عنوان 3 نکته درباره انتخاب شرکت معتبر حمل و نقل اثاثیه منزل اصفهان
دپارتمان اوج شید
نویسنده زهره شهرنازکیان
تعداد کلمه ها 1036
مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

فهرست مطالب:

خلاصه ای از موضوع مهم اسباب کشی وسیله ها

3 نکته درباره انتخاب شرکت معتبر حمل و نقل اثاثیه منزل اصفهان

فعالیت های انجام شده توسط شرکت حمل اثاثیه منزل در اصفهان

موارد مهمی که باید در مورد شرکت اسباب کشی بدانید:

فهرست شکل ها:

شکل 1حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2اسباب کشی منزل در اصفهان

خلاصه ای از موضوع مهم اسباب کشی وسیله ها

ابتدا ، ارزش فرضیه حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان ضریب گذر (H1-1) ، که قبلاً به عنوان همبستگی مثبت بین مسئولیت مالی اسباب کشی منزل در اصفهان و رضایت شغلی ذکر شده بود ، 0.360 بود که از نظر آماری معنی دار بود (983 /3 = t). = 0.001). بنابراین ، فرضیه 1 (H1-1) تأیید شد. دوم ، ضریب مسیر برای فرضیه 1 (H1-2) 0.218 (t) بود. = 2.590 p = 0.010) ، نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد. فرضیه 1 (H1-2) از نظر آماری معنی دار پذیرفته شد. سوم ، مقدار ضریب عبور برای فرضیه 1 (H1-4) 0.209 (t) بود. در ادامه شکل 1حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان را مشاهده می کنید.

= 3.247 (p = 0.001) نشان می دهد که مسئولیت خیرخواهانه و رضایت شغلی در یک رابطه مثبت قرار دارند. بنابراین اسباب کشی منزل در اصفهان ، فرضیه 1 (H1-4) پذیرفته شد. چهارم ، ضریب مسیر فرضیه 2 (H2-1) ، که همبستگی مثبت بین مسئولیت مالی و اعتماد سازمانی را از پیش تعیین می کند ، 257/0 (t = p = 1256 = 121 = 0.121) است که از نظر آماری معنی دار است. بنابراین ، فرضیه 2 (H2-1) پذیرفته شد. پنجم ، فرضیه 2 (H2-5) پذیرفته شد ، که رابطه مثبت بین مسئولیت شغلی و اعتماد سازمانی را پیش بینی می کرد. مقدار ضریب مسیر 0.228 (t = 5.597 p = 0.001) بود که از نظر آماری معنی دار بود.

حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان دیرین بار

شکل 1حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

3 نکته درباره انتخاب شرکت معتبر حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

ششم ، فرضیه 3 پذیرفته شد ، که رابطه مثبتی بین رضایت شغلی و اعتماد سازمانی ایجاد کرد. ضریب مسیر وی 0.619 (t = 12.286 p = 0.001) بود که از نظر آماری معنی دار بود. هفتم ، فرضیه 5 پذیرفته dirinbar شد که به موجب اسباب کشی منزل در اصفهان آن اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مثبت داشت. ضریب مسیر او 0.848 (t = 15.792 p <0.001 = p) بود که از نظر آماری معنی دار بود. تحلیل مسیر شکل 2 مدل نهایی تجزیه و تحلیل مسیر را نشان می دهد. به طور خاص ، بر مسیرهای حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان مهم مدل اولیه تمرکز می کند. از منظر مسئولیت اخلاقی ، رضایت از کار ، اعتماد سازمانی و مسیرهای تعهد سازمانی مهم نبودند ، اما حداقل یک مسیر برای متغیرهای باقیمانده مهم بود.

تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون برای تأیید روابط بین متغیرهای اصلی در این مطالعه انجام شد. نتایج درشکل 2اسباب کشی منزل در اصفهاننشان داده شده است. مسئولیت دیرین بار مالی عبارت است از مسئولیت قانونی (r = .595 ، p <.01) ، مسئولیت اخلاقی (r =. 647 ، p <.01) و مسئولیت خیریه (r =. .453 ، p <.01) ، مسئولیت شغلی (r = .489 ، p <.01) ، اعتماد سازمانی (r = .677 ، p <.01) ، رضایت شغلی (r = .542 ، p) <.01 ) ، و تعهد سازمانی (r = .579 ، p <.01). یک مسئولیت قانونی وجود دارد.

فعالیت های انجام شده توسط شرکت حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم (جدول 7) نشان داد که اسباب کشی منزل در اصفهان همه مسیرها برای هر متغیر پنهان مهم هستند. به عنوان مثال ، مسیر مستقیم از مسئولیت مالی به اعتماد سازمانی (003 /0 = p) مهم بود و همچنین مسیر غیر مستقیم از مسئولیت مالی به اعتماد سازمانی از طریق رضایت شغلی (009 /0 = p).در این مطالعه ، تجزیه و تحلیل تجربی برای تعیین اینکه آیا آگاهی کارکنان حمل و نقل بین المللی از فعالیت های CSR می تواند تأثیر مهمی بر مشارکت سازمانی ، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی داشته باشد ، انجام شد. بدین منظور ، نمونه ای از کارکنان شاغل در یک شرکت حمل و نقل بین المللی اسباب کشی منزل در اصفهان در کلان شهر بوسان انتخاب شد. این نظرسنجی به مدت 50 روز از 10 تا 30 آوریل انجام شد.

مه 2019. در مجموع 285 پرسشنامه توزیع شد که 265 پرسش در نهایت برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل فراوانی ، تحلیل عامل تأیید ، تجزیه و تحلیل همبستگی ، تجزیه و تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از SPSS18.0 و AMOS18.0 با نتایج زیر انجام شد.

اسباب کشی منزل در اصفهان دیرین بار

شکل 2اسباب کشی منزل در اصفهان

موارد مهمی که باید در مورد شرکت اسباب کشی بدانید:

اول ، فرضیه 1 (پیش بینی می کند که فعالیت های CSR بر رضایت شغلی تأثیر می گذارد) بیان می کند که فعالیت های اقتصادی ، قانونی دیرین بار و نیکوکارانه تأثیر قابل توجهی بر رضایت شغلی دارد ، در حالی که اخلاق تجاری.

کو و همکاران مجله حمل و نقل و تدارکات آسیایی xxx (xxxx) xxx-xxx

دوم ، در مورد فرضیه 2 (که پیش بینی می کرد فعالیت های CSR بر اعتماد سازمان تأثیر می گذارد) ، مسئولیت مالی و فعالیت های کاری تأثیر قابل توجهی بر اعتماد سازمان داشت ، اما از نظر اخلاقی و قانونی حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان ، در حالی که فعالیت های پاسخگویی انجام dirinbar  نمی شد. به سوم ، فرضیه 3 (که پیش بینی می کرد رضایت شغلی تأثیر قابل توجهی بر اعتبار سازمانی خواهد داشت) پذیرفته شد. چهارم ، فرضیه 4 (که پیش بینی می کرد رضایت شغلی تأثیر قابل توجهی اسباب کشی منزل در اصفهان  بر مشارکت یک سازمان خواهد داشت) پذیرفته نشد. پنجم ، فرضیه 5 (که پیش بینی می کرد اعتماد سازمانی تأثیر بسزایی در مشارکت یک سازمان خواهد داشت) پذیرفته شد.

به چند طریق می توانیم اسباب کشی را انجام دهیم؟

به دو طریق

دو طریق اسباب کشی را نام ببرید.

اسباب کشی توسط خود فرد- اسباب کشی توسط شرکت اسباب کشی

آیا می توانیم اسباب کشی خود را به هر شرکت اسباب کشی بسپاریم؟

خیر نمی توانیم.