حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری در اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان مفاهیم وساختار کراس داکینگ
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 900
مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

فهرست مطالب

مفاهیم ساختارها، الزامات و تأثیرات کراس داکینگ در باربری

سیستم های کراس داکینگ در توزیع و تعویق!

سیستم کراس داکینگ از نظر ادبیاتی و توزیع باربری!

فهرست تصاویر

شکل 1حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2باربری در اصفهان

  الزامات و تأثیرات کراس داکینگ حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

تعدادی مقاله در مورد مفاهیم، ​​ساختارها، الزامات و تأثیرات کراس داکینگ وجود دارد. خوانندگان به کلاید (1992)، کوک و همکاران ارجاع داده می شوند. (2005)، آکرمن (1997)، هرینگتون (1993)، گو (2001)، شویند (1995) و کوک (1997) برای دیرین بار جزئیات بیشتر.ادبیات قبلی تعدادی مدل تحلیلی با ساختارهای باربری در اصفهان مشابه با کراس داکینگ ارائه کرده است.

Eppen و Schrage (1981) هزینه سیستم غیرمتمرکز را با سیستم متمرکز مقایسه می کنند وdirinbar نشان می دهند. که هزینه مورد انتظار یک سیستم غیرمتمرکز بیش از هزینه متمرکز است و میزان سود بستگی به تعداد تقاضاهای تلفیقی دارد. و همبستگی بین خواسته ها جانسون و سیلور (1987) یک سیستم توزیع دو سطحی شامل یک انبار مرکزی است. حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان و انبارهای شعبه N را بررسی کردند.

سیستم های با و بدون توزیع مجدد در پایان آخرین دوره در هر چرخه تجزیه و تحلیل و مقایسه می شوند. آنها نشان می دهند که توزیع مجدد می تواند موجودی را برای یک سطح خدمات معین کاهش دهد. جکسون (1988) به مشکل تخصیص سهام برای یک سیستم توزیع دو طبقه می پردازد .که در آن یک انبار به N خرده فروش در طول دوره های بین محموله های دریافتی از تامین کننده . باربری در اصفهان خارجی خدمت می کند.

در ابتدای هر دوره، اگر موجودی انبار برای تکمیل مجدد همه خرده فروشان به سطح موجودی پایه آنها کافی باشد. موجودی از انبار به خرده فروشان خارج می شود تا حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان موجودی های آنها به این سطح برسد. در غیر این صورت، تمام موجودی باقیمانده در انبار تقسیم شده .و به خرده فروشان اختصاص می یابد تا حداقل موجودی خرده فروش را به حداکثر برسانند. در ادامه شکل 1حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان را مشاهده می کنید.

حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین.......

شکل 1حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان

Zinn و Bowersox (1988) روشی را برای ارزیابی ارزش به تعویق انداختن توسعه دادند. پنج نوع تعویق در نظر گرفته شده و توابع هزینه برای هر نوع فرموله شده است.

کراس داکینگ در توزیع و تعویق حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان!

سپس شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای برای بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی و تقاضای محصول بر باربری در اصفهان ارزش تعویق انجام می‌شود.

شوارتز (1989) ارزش تجمیع ریسک انبار را در سیستم موجودی شامل یک انبار و N خرده فروش یکسان در نظر می گیرد. حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان ارکیپ و همکاران (1990) یک خط مشی سفارش متمرکز بهینه .را در یک سیستم انبار دپو با تقاضاهای همبسته در بین انبارها و در زمان ارائه می کند.

کومار و همکاران (1995) یک سیستم توزیع متشکل از یک انبار مرکزی و N خرده فروش .واقع در امتداد یک مسیر تحویل ثابت را بررسی کرد.

با خط مشی ایستا، تخصیص بلافاصله زمانی که وسیله نقلیه تحویلی از انبار ارسال می شود تعیین می شود. در حالی که سیاست پویا اجازه می دهد تا تخصیص ها به صورت متوالی پس از ورود به هر خرده فروش تعیین شود.

سپس تخصیص ها به تعویق می افتد و ریسک ادغام می شود. باربری در اصفهان یک خط مشی ایستا و پویا با هم مقایسه می شوند.

مک گاوین و همکاران (1993) مدلی را برای تعیین سیاست تخصیص برای یک سیستم توزیع. حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان شامل یک انبار و چند خرده فروش یکسان ساخت.

دو برداشت از انبار به خرده فروشان بین باربری در اصفهان تکمیل مجدد انبار انجام می شود. آنها نشان می دهند که مقادیر، زمان و تقسیم، در هر برداشت باید موجودی خرده فروش را متعادل کند.

گوربوز و همکاران (2007) یک سیاست ترکیبی را برای یک سیستم توزیع متمرکز متشکل از یک انبار و N خرده‌فروش یکسان پیشنهاد کرد.در ادامه شکل 2باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

با این خط‌مشی، زمانی که موجودی خرده‌فروشی کمتر از s است یا کل تقاضای سیستم به Q می‌رسد.انبار بر موجودی‌های خرده‌فروش نظارت می‌کند و حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان آن‌ها را به مقدار سفارشی S پر می‌کند.

حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان | باربری در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین.......

شکل 2باربری در اصفهان

سیستم کراس داکینگ از نظر ادبیاتی و توزیع باربری!

بر اساس ادبیات قبلی در مورد سیستم از جمله باربری در اصفهان یک انبار مرکزی و چند خرده فروش پایین دستی.این کار با هدف بررسی مناسب بودن دو نوع کراس داکینگ یعنی Pre-C و Post-C در مقایسه با مرکز توزیع سنتی است.

زمانی که تقاضای هر فروشگاه خرده‌فروشی ثابت نیست حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان بلکه به صورت سریالی مرتبط است. تا جایی که ما می دانیم، هیچ تحقیق قبلی به این مناسب بودن اتصال متقاطع با تقاضای همبسته سریالی پرداخته است.

مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده است (ویلیامز و توکار، 2008) مروری جامع از مقالات جستجوی مجدد مدیریت موجودی منتشر شده .در مراکز اصلی تدارکات را ارائه می‌کند، که می‌تواند به نشان دادن سهم کار ما در تصویر بزرگ ادبیات مرتبط کمک کند. باربری در اصفهان ادبیات مرتبط را به دو دسته دسته بندی می کنند. یعنی ادغام فعالیت های لجستیک حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان و کنترل موجودی، و مدل های مدیریت موجودی مشارکتی.

در بخش اول، مهم ترین سیاست های  dirinbarکنترل موجودی، یعنی ðQ; rÞ و ðS; TÞ بررسی می شود. و سپس تحقیقات در مورد ادغام ملاحظات لجستیک در کنترل موجودی مورد بررسی قرار می گیرد. زین و همکاران . (1989) اثر پرتفوی را  حمل و نقل اثاثیه منزل در اصفهان بر سهام ایمنی بررسی کرد.

Hsu و El-Najdawi (1991) برنامه ریزی سهام ایمنی را با سیاست های اندازه گیری ادغام می کنند .و تأثیرات رابطه آنها را بر تابع هزینه تولید تجزیه و تحلیل می کنند. Evers و Beier (1993) مشکل تمرکز سهام ایمنی  دیرین بار را با زمان نامشخص. و بیش از یک مکان ادغام در نظر می گیرند. یک فرمول باربری در اصفهان جایگزین از قانون ریشه دوم ایجاد شده است و نشان داده می شود که مناسب باشد

سوالات متداول درباره ادبیات و نظریات کراس داکینگ ؟

الزامات و تأثیرات کراس داکینگ در حمل و نقل اثاثیه؟

Eppenو Schrage (1981) هزینه سیستم غیرمتمرکز را با سیستم متمرکز مقایسه می کنند

سیستم های کراس داکینگ در توزیع و تعویق چگونه است؟

شوارتز (1989) ارزش تجمیع ریسک انبار را در سیستم موجودی شامل یک انبار و N خرده فروش یکسان در نظر می گیرد

سیستم کراس داکینگ از نظر ادبیاتی و توزیع باربری چیست؟

بر اساس ادبیات قبلی در مورد سیستم از جمله یک انبار مرکزی و چند خرده فروش پایین دستی.این کار با هدف بررسی مناسب بودن دو نوع کراس داکینگ یعنی Pre-C و Post-C در مقایسه با مرکز توزیع سنتی است.