باربری در اصفهان | هزینه اسباب کشی اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان کاغذ نقش مهمی در ساختار اقتصاد باربری ها
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1000
مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

فهرست مطالب

صنعت خمیر کاغذ نقش مهمی در ساختار اقتصاد باربری ها

اصلی ترین ماده خام مورد استفاده برای تولید خمیر کاغذ

حاضر در مورد تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی باربری ها

ارزیابی جنبه های زیست محیطی مرتبط در  امور باربری

فهرست تصاویر

شکل 1باربری در اصفهان

شکل 2هزینه اسباب کشی اصفهان

صنعت خمیر کاغذ نقش مهمی در ساختار اقتصاد باربری ها

صنعت خمیر کاغذ نقش مهمی در ساختار اقتصاد و جامعه اروپا ایفا می کند. تولید خمیر کاغذ، استفاده صنعتی از  باربری در اصفهان زیست توده گیاهی، هر سال در حال افزایش است.

در اسپانیا، اکالیپتوس ماده خام غالب است و فرآیندهای پخت کرافت .و سفید کردن بدون کلر (TCF) فرآیندهای تولید خمیر کاغذ اکالیپتوس را هدایت می کنند.

هدف این مقاله شناسایی و تعیین کمیت اثرات زیست محیطی مرتبط با تولید. خمیر اکالیپتوس TCF با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی (LCA) به عنوان یک ابزار تحلیلی است.

این سیستم با استفاده از دیدگاه گهواره به دروازه تعریف شده است، یعنی از فعالیت های جنگلی تا دیرین بار دروازه خروجی آسیاب خمیر کاغذ.

تولید مواد شیمیایی مصرف‌شده در مراحل پخت و سفید کردن و همچنین سیستم تولید انرژی در محل. عناصری هستند که بیشترین سهم هزینه اسباب کشی اصفهان را در تمام دسته‌های تأثیر تحلیل‌شده دارند (بیش از 50٪ از کل مشارکت‌ها). به جز پتانسیل اوتروفیکاسیون در جنگل Dirinbar فعالیت ها و تصفیه زباله نقش مهمی دارند.

اقدامات خاص مرتبط با دیگ بازیابی، کوره آهک و مرحله هضم می تواند به طور قابل توجهی اثرات زیست محیطی را کاهش دهد. و عملکرد زیست محیطی صنعت خمیر کاغذ اسپانیا را بهبود بخشد.

تولید و مصرف خمیر کاغذ به طور مداوم در سراسر جهان در حال رشد است [1]. بخش خمیر و کاغذ باربری در اصفهان در اسپانیا سنت زیادی دارد.

در واقع، در اتحادیه اروپا، اسپانیا با تولید ملی 2.0 و 6.4 میلیون تن خمیر و کاغذ در سال 2006.جایگاه پنجم را به عنوان تولید کننده سلولز و ششمین تولیدکننده هزینه اسباب کشی اصفهان کاغذ را به خود اختصاص داده است.

اصلی ترین ماده خام مورد استفاده برای تولید خمیر کاغذ

امروزه چوب اصلی ترین ماده خام مورد استفاده باربری در اصفهان برای تولید خمیر کاغذ در جهان است [3،4]. صنعت کاغذ اروپا عمدتاً از الیاف بازیافتی، خمیر بکر و مواد غیر فیبری استفاده می کند [5].

اکالیپتوس یک ماده خام کلیدی در کشورهای اروپای جنوب غربی (مانند اسپانیا و پرتغال).برزیل و سایر هزینه اسباب کشی اصفهان مناطق جهان است [6] و به ویژه. اکالیپتوس گلوبولوس بالاترین عملکرد و بهترین کیفیت خمیر را در خمیر خمیر کرافت و کل کلر ارائه می دهد. سفید کننده رایگان (TCF) [6].

معمولاً صنعت خمیر و کاغذ به فرآیندهای مختلف خمیرسازی تقسیم می شود.شیمیایی (مانند خمیرسازی کرافت)، مکانیکی (یا ترمو مکانیکی) و ترکیبی از هر دو فرآیند خمیرسازی.

[7]. تولید خمیر مکانیکی و شیمیایی به ترتیب حدود 25% و 75% از تولید. خمیر چوب را در حال حاضر تشکیل می دهد [8].در ادامه شکل 1باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

به طور خاص، تولید خمیر کرافت (یا سولفات) به دلیل کیفیت بالای خمیرهای به دست آمده. با محتوای باربری در اصفهان  لیگنین کم و مصرف انرژی کمتر، فرآیند غالب خمیرسازی است [8،9].

با توجه به توالی‌های سفیدکننده هزینه اسباب کشی اصفهان  با محیط زیست، آنها شامل جایگزینی Cl2 با ClO2.در مورد سفید کردن بدون کلر عنصری (ECF) و استفاده از H2O2، O2 و/یا O3 در مورد سفید کردن TCF هستند.

باربری در اصفهان | هزینه اسباب کشی اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین...................

شکل 1باربری در اصفهان

علیرغم برخی مشکلات در دستیابی به درجات روشنایی بالا، توالی های TCF در صنعت خمیر و کاغذ. اروپا برای جلوگیری از ترکیبات کلردار در باربری در اصفهان پساب کارخانه و محصولات نهایی معرفی شده اند [10].

تولید صنعتی خمیر و کاغذ مصرف کننده شدید انرژی (سوخت های فسیلی، برق)، منابع طبیعی (آب، چوب) و مواد شیمیایی است [7،11].

حاضر در مورد تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی باربری در اصفهان

چندین نشریه در حال حاضر در مورد تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی فرآیندهای خمیر و کاغذ [12-15]. و همچنین پردازش ضایعات و تصفیه فاضلاب از آن صنایع [16،17] موجود است.

عملکرد محیطی-محیطی تولید خمیر ECF در هزینه اسباب کشی اصفهان پرتغال [12،14] و تایلند [13،15] به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. و فعالیت هایی مانند بازیابی شیمیایی، تولید انرژی و تصفیه فاضلاب به دلیل مشارکت آنها به عنوان نگرانی شناسایی شده است.

انتشار گازهای گلخانه ای از طریق آب (COD و AOX)، انتشار گازهای گلخانه ای در هوا (NOx و SO2) S. Gonza´lez-Garcı´a و همکاران. / Journal of Cleaner Production 17 (2009) 1010–1016 1011

و تولید زباله (لااله، خاکستر، لجن) هزینه اسباب کشی اصفهان با این حال، تا جایی که می‌دانیم. هیچ مطالعه‌ای به اثرات زیست‌محیطی تولید خمیر TCF (که به‌طور گسترده برای چوب اکالیپتوس استفاده می‌شود) پرداخته است.

و فقط داده‌های موجودی توسط  باربری در اصفهان دیاس و همکاران گزارش شده است. [18]. شناسایی مشخصات زیست محیطی این نوع صنعت به دلیل تقاضای بالای بازار برای خمیر کاغذ TCF در اروپا [9].ادامه شکل 2هزینه اسباب کشی اصفهان را مشاهده می کنید.

مناقشه زیست محیطی بین فناوری های سفیدکننده ECF و TCF [10] و افزایش نگرانی برای بهبود خمیر کاغذ مهم است. اثرات زیست محیطی باربری در اصفهان تمام عملیات آسیاب.

روش ارزیابی چرخه عمر (LCA) یک ابزار ارزشمند برای تجزیه و تحلیل ملاحظات زیست محیطی سیستم های محصول و خدمات است. که باید بخشی از فرآیند تصمیم گیری هزینه اسباب کشی اصفهان  به سمت پایداری باشد [19].

باربری در اصفهان | هزینه اسباب کشی اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین...................

شکل 2هزینه اسباب کشی اصفهان

LCA تکنیکی برای ارزیابی جنبه های زیست محیطی مرتبط با یک محصول در طول چرخه عمر آن است .

ارزیابی جنبه های زیست محیطی مرتبط در  امور باربری در اصفهان

[20،21] و قبلاً برای محصولات مبتنی بر چوب [22] مانند کاغذ [14]، تخته خرده چوب [23] .یا پوشش های کف استفاده شده است. [24].

مرتبط ترین مراحل در تأثیرات زیست محیطی، فعالیت های صنعتی مرتبط با مواد شیمیایی و مصرف انرژی بالا است. در حالی که یک یافته رایج، نقش باربری در اصفهان جزئی فعالیت های جنگلداری در کل فرآیند است.

هدف این مقاله ارزیابی و شناسایی بارهای هزینه اسباب کشی اصفهان محیطی مرتبط با تولید خمیر کرافت در اسپانیا از E. globulus با فرآیند سفید کردن TCF، با استفاده از O2 و H2O2 به عنوان عوامل سفید کننده است.

برای انجام این کار، یک آسیاب پالپ نماینده دیرین بار با استفاده از LCA با جزئیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تا به امروز، هیچ مطالعه زیست محیطی برای صنعت خمیر کاغذ در اسپانیا انجام نشده است.حتی اگر این کشور یکی از مهم ترین کشورهای تولید کننده  Dirinbar و صادرکننده خمیر اکالیپتوس است

سوالات متداول درباره صنعت خمیر کاغذ نقش مهمی در ساختار اقتصاد باربری ها

صنعت خمیر کاغذ نقش مهمی در ساختار اقتصاد باربری ها چیست؟

صنعت خمیر کاغذ نقش مهمی در ساختار اقتصاد و جامعه اروپا ایفا می کند. تولید خمیر کاغذ، استفاده صنعتی از زیست توده گیاهی، هر سال در حال افزایش است.

اصلی ترین ماده خام مورد استفاده برای تولید خمیر کاغذ چیست؟

امروزه چوب اصلی ترین ماده خام مورد استفاده باربری در اصفهان برای تولید خمیر کاغذ در جهان است صنعت کاغذ اروپا عمدتاً از الیاف بازیافتی، خمیر بکر و مواد غیر فیبری استفاده می کند.

حاضر در مورد تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی باربری ها  چیست؟

چندین نشریه در حال حاضر در مورد تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی فرآیندهای خمیر و کاغذ [12-15]. و همچنین پردازش ضایعات و تصفیه فاضلاب از آن صنایع [16،17] موجود است.