باربری در اصفهان | شرکت حمل ونقل باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان دومی مقدار مورد انتظار کل هزینه
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1200
مدت زمان مطالعه 12 دقیقه

فهرست مطالب

چهار قسمت  برای محاسبه اجاره کانتینر ها برای باربری در اصفهان

نتایج محاسباتی و تجزیه و تحلیل داده های شناخته شده و ثابت

نتایج برای مدل عدد صحیح مختلط 0-1 برای باربری ها

نتایج برای مدل تصادفی مخلوط 0-1 عدد صحیح در باربری

فهرست تصاویر

شکل 1: باربری در اصفهان

شکل 2 :شرکت حمل ونقل باربری اصفهان

چهار قسمت  برای محاسبه اجاره کانتینر ها برای باربری در اصفهان

تابع هدف در (18) کل هزینه اجاره کانتینرها است که شامل چهار قسمت است. بخش اول ارزش مورد شرکت حمل ونقل باربری اصفهان انتظار کل هزینه ثابت است.

دومی مقدار مورد  باربری در اصفهان انتظار کل هزینه متغیر است. هزینه متغیر برای هر کانتینر مجموع هزینه متغیر توزیع شده در همه محدوده ها برای همه سناریوها است.

هزینه متغیر کانتینر دوم از نوع i در محدوده ðai;k 1; aik در سناریوی s نرخ شارژ واحد ظرف i در محدوده بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان ðai;k 1; aik، نشان‌دهنده.

dik، ضرب در وزن محموله توزیع شده Dirinbar  در محدوده ðai;k 1. aik در داخل ظرف دوم از نوع iin سناریوی s که با gilks نشان داده شده است.

بخش سوم، ارزش مورد انتظار کل هزینه جریمه برای اجاره کانتینرهای اضافی در روز حمل است. بخش چهارم مقدار مورد انتظار کل هزینه جریمه  دیرین بار برای بازگرداندن کانتینرهای استفاده نشده در روز حمل است.

علاوه بر این، هر سناریو باید محدودیت حجم کانتینر در (19)، محدودیت وزن کانتینر در (20). محدودیت کمیت  شرکت حمل ونقل باربری اصفهان محموله در (21) و محدودیت کمیت کانتینر در (22) را برآورده کند.

محدودیت (23) تضمین می کند که، در سناریوهای s، مجموع وزن محموله توزیع شده. در تمام نواحی داخل کانتینر l از نوع i برابر با وزن کل باربری در اصفهان محموله های بارگیری شده. در کانتینر دوم نوع I است. در ادامه شکل 1: باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

محدودیت‌های (24) و (25) تضمین می‌کنند که برای هر سناریو، محدوده وزن با اولویت به دست می‌آید. ژل‌ها نمی‌توانند مثبت باشند، مگر اینکه محدوده ðai;k 1; aikÞ به طور کامل توسط وزن محموله اشغال شده است.

باربری در اصفهان | شرکت حمل ونقل باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین..............

شکل 1: باربری در اصفهان

نتایج محاسباتی و تجزیه و تحلیل داده های شناخته شده و ثابت

همچنین به این معنی است که گیلک‌ها شرکت حمل ونقل باربری اصفهان نمی‌توانند ارزش مثبت داشته باشند. مگر اینکه همه گیلت‌ها در حداکثر مقدار خود باشند، که ait ai;t 1 است، که در آن 1 6 t 6 k است. محدودیت های (26)-(28) حوزه های متغیرهای تصمیم را تعریف می کنند.

یک شرکت حمل و نقل در هنگ کنگ خدمات باربری در اصفهان حمل و نقل هوایی را در سراسر جهان ارائه می دهد.

این شرکت اطلاعات حمل و نقل را از نظر وزن، حجم و بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان شکل محموله ها.زمان تحویل و مقصد از مشتریان  شرکت حمل ونقل باربری اصفهان خود جمع آوری می کند.

بر اساس این اطلاعات، این شرکت محموله های کوچک را در سه نوع محموله بزرگ. متوسط ​​و کوچک ادغام می کند. حجم و وزن  باربری در اصفهان هر نوع محموله در جدول  آورده شده است.

سپس فورواردر با یک شرکت هواپیمایی تماس می گیرد. تا اجاره کانتینرهای هوایی را ترتیب دهد. شرکت هواپیمایی می تواند هفت نوع کانتینر را برای اجاره ارائه دهد که در حال حاضر دو نوع از هر نوع موجود است.

شرکت هواپیمایی اطلاعات کانتینر را ارائه می دهد که در جدول  نشان داده شده است.شامل انواع و مقادیر کانتینرها، هزینه ثابت، محدودیت حجم، محدودیت وزن، نقاط شکست و نرخ شارژ واحد.

 نتایج برای مدل عدد صحیح مختلط 0-1 برای باربری ها

فرض بر این است باربری در اصفهان که سه محموله بزرگ. پنج محموله متوسط ​​و هفت محموله کوچک وجود دارد که باید یک هفته بعد ارسال شوند.

بر اساس اطلاعات خاص، شرکت باید تعیین کند که چه نوع و چه مقدار کانتینر باید. برای حمل و نقل هفته بعد رزرو شود و چگونه محموله ها را در کانتینرها بسته بندی کند.

مدل برنامه ریزی اعداد صحیح مختلط 0-1 ارائه شده. در بخشمی تواند برای حل مشکل شرکت حمل ونقل باربری اصفهان حمل و نقل محموله هوایی قطعی استفاده شود.

برنامه بهینه رزرو کانتینر و بارگیری محموله را می توان با بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان استفاده. از نرم افزار برنامه نویسی ریاضی به نام AIMMS 3.8 (با حل کننده CPLEX 11.1).

بدست آورد که باربری در اصفهان در ابتدا توسط Bisschop و Roelofs ارائه شده است.در ادامه شکل 2 :شرکت حمل ونقل باربری اصفهان را مشاهده می کنید.

میز 1 مشخصات محموله هوایی  انواع محموله حجم بار وزن بار بزرگ 1500 750 متوسط ​​1200 600 کوچک 1000 500 جدول. مشخصات کانتینر هوا نوع کانتینر مقدار ظرف هزینه ثابت محدودیت حجم محدودیت وزن نقطه شکست نرخ شارژ.  158 Y. Wu / مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی 207 (2010) 152-164 (1999).

تمام مشکلات شرکت حمل ونقل باربری اصفهان  بر روی یک لپ تاپ Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU 2.39 گیگاهرتز اجرا می شود. زمان محاسبه برای حل این مشکل 0.19 ثانیه است.

باربری در اصفهان | شرکت حمل ونقل باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین..............

شکل 2 :شرکت حمل ونقل باربری اصفهان

جدول 3 انتخاب بهینه کانتینر و طرح بارگیری محموله و همچنین حجم و وزن بارگیری شده.هزینه ثابت، هزینه متغیر و کل هزینه استفاده از هر کانتینر را نشان می دهد.

مجموع هزینه اجاره برای حمل سه محموله بزرگ شرکت حمل ونقل باربری اصفهان   پنج محموله متوسط ​​و هفت محموله کوچک 295235 می باشد.

نتایج برای مدل تصادفی مخلوط 0-1 عدد صحیح در باربری

از جدول 3 می دانیم که دو کانتینر از نوع 5 رزرو شده اند. از آنجایی  باربری در اصفهان که وزن محموله داخل آن متفاوت است،

هزینه متغیر برای یک کانتینر متفاوت است که منجر به هزینه های متفاوت برای استفاده از یک نوع کانتینر می شود.

جدول نیز نشان می دهد که وزن محموله ht در هر ظرف نوع 6 1500 است که کمتر از اولین نقطه شکست (1643) برای انواع کانتینر 6 است

بنابراین، هیچ هزینه متغیری برای هر یک باربری در اصفهان از کانتینرهای نوع 6 متحمل نمی شود (جدول 3 را ببینید).

فرض بر این است که عدم قطعیت مقادیر محموله هر نوع را می توان با سه سناریو.همانطور که در جدول شرکت حمل ونقل باربری اصفهان   نشان داده شده است، نشان داد.

سناریوی 2، زمانی که دو محموله بزرگ، سه محموله بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان متوسط ​​و دو محموله کوچک ظاهر می شوند. و سناریوی 3، زمانی که یک محموله بزرگ، دو محموله متوسط ​​و دو محموله کوچک ظاهر می شود.

در ادامه، سه آزمایش مختلف با احتمال متفاوت برای مقادیر محموله تصادفی انجام می‌شود. به غیر از احتمال وقوع مقادیر محموله، سایر شرایط در سه آزمایش یکسان است.

داده های آزمایش در جدول Dirinbar نشان داده شده است. آزمون I وضعیتی را نشان می دهد که در آن مقدار محموله ای که قرار است حمل شود احتمالاً زیاد است.

تست II وضعیتی را نشان می دهد که در آن مقدار محموله احتمالاً متوسط ​​است. و تست III وضعیتی دیرین بار  را نشان می دهد که احتمالاً مقدار محموله کم است.

سوالات متداول درباره  محاسبه اجاره کانتینر ها برای باربری در اصفهان

قسمت  برای محاسبه اجاره کانتینر ها برای باربری در اصفهان چیست؟

تابع هدف در (18) کل هزینه اجاره کانتینرها است که شامل چهار قسمت است. بخش اول ارزش مورد انتظار کل هزینه ثابت است.

نتایج محاسباتی و تجزیه و تحلیل داده های شناخته شده و ثابت چیست؟

یک شرکت حمل و نقل در هنگ کنگ خدمات حمل و نقل هوایی را در سراسر جهان ارائه می دهد.

این شرکت اطلاعات حمل و نقل را از نظر وزن، حجم و شکل محموله ها.زمان تحویل و مقصد از مشتریان  خود جمع آوری می کند.

نتایج برای مدل تصادفی مخلوط 0-1 عدد صحیح در باربری چیست؟

جدول نیز نشان می دهد که وزن محموله ht در هر ظرف نوع 6 1500 است که کمتر از اولین نقطه شکست (1643) برای انواع کانتینر 6 است