باربری در اصفهان | بهترین باربری در اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان دیدگاه مبتنی بر منابع برای باربری ها
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1090
مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

فهرست مطالب

دیدگاه مبتنی بر منابع و مزیت رقابتی LSPها باربری در اصفهان

ادبیات لجستیک  و وفناوری اطلاعات و استفاده از منابع دیگر

تقلید منابع  اطلاعاتی  زمانی برای  فن اوری های اختصاصی

فهرست تصاویر

شکل 1: باربری در اصفهان

شکل 2: بهترین باربری در اصفهان

دیدگاه مبتنی بر منابع و مزیت رقابتی LSPها باربری در اصفهان

نظریه RBV با ادبیات لجستیک غریبه نیست (مانند اینیس و لا لوند، 1994؛ اولواریتا و الینگر، 1997؛ لای و همکاران، 2008).

برخی از ادبیات لجستیک وجود روابط مستقیم دیرین بار یا غیرمستقیم بین منابع و عملکردهای مختلف یا مزایای رقابتی LSPها را پیشنهاد می‌کنند.

در این مقاله، مراکز لجستیک، ظرفیت های باربری در اصفهان انبار و وسایل حمل و نقل منابع فیزیکی در نظر گرفته شده است.

اساساً، وسایل نقلیه حمل و نقل و انبارها برای جابجایی منابع موجودی مانند مواد خام. کار در حال فرآیند بهترین باربری در اصفهان یا کالاهای نهایی مورد نیاز هستند.

امروزه، بسیاری از LSPها دارای منابع حمل و نقل و انبار هستند.  زیرا آنها مسئول  جابجایی Dirinbar  کالا از یک نقطه به نقطه دیگر هستند.

حتی LSP های سبک دارایی مانند پیش فروش ها و ارائه دهندگان خدمات لجستیک شخص چهارم (4PL) باید. با استفاده از ترتیبات مختلف باربری در اصفهان مشارکت و قرارداد به منابع فیزیکی دسترسی پیدا کنند.

از آنجایی که برای تحویل محصولات به مشتریان به منابع فیزیکی نیاز است، دسترسی به این منابع .برای حفظ کنترل فعالیت لجستیک  بهترین باربری در اصفهان و بهبود قابلیت اطمینان و سرعت تحویل مهم است.

منابع فیزیکی زمانی ارزشمند هستند که به درستی مورد بهره برداری قرار گیرند (روبین، 1973). در صورت کمبود ممکن است نادر شوند. درادامه شکل 1: باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

همچنین برخی از1. نمونه کار منابع موجود بهترین باربری در اصفهان 2. دسترسی به منابع استراتژیک  3. بسته بندی منابع استراتژیک  4. سبد منابع برای مزیت رقابتی

شکل چارچوب نظری 54 C. Yew Wong, N. Karia / Int. J. اقتصاد تولید 128 (2010) 51-67 تقلید از منابع فیزیکی (مانند کشتی ها و هواپیماهای باری) .به دلیل باربری در اصفهان نیاز به سرمایه گذاری بالا می تواند پرهزینه باشد.

ادبیات لجستیک  و وفناوری اطلاعات و استفاده از منابع دیگر

باربری در اصفهان | بهترین باربری در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین ..........

شکل  1: باربری در اصفهان

بسیاری از ادبیات لجستیک فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات). را به عنوان گروه دیگری از منابع استراتژیک برای LSP ها پیشنهاد کرده اند .(مانند Chiu، 1995؛ Hammant، 1995؛ Alshawi، 2001؛ Gunasekaran and Ngai، 2003؛ Aldin et al., 2004؛ Myers.

و همکاران، 2004؛ لای و همکاران، 2005؛ ساندرز و پرموس، 2005؛ براه و لیم، 2006؛ بینستاک و همکاران، 2008).

بسیاری از LSPها به طور فزاینده ای از فناوری اطلاعات مانند EDI، سخت افزار و فناوری ارتباطات برای کاهش هزینه ها. افزایش بهره وری و بهبود  باربری در اصفهان خدمات مشتری استفاده می کنند (Chiu, 1995؛ Karia and Razak, 2007).

فناوری اطلاعات همچنین اطلاعات پیش‌بینی تقاضا بهترین باربری در اصفهان سطوح موجودی، زمان‌بندی تولید و جریان مواد را در زمان واقعی مشاهده می‌کند.

علاوه بر این، استفاده از فناوری اطلاعات در کمک به LSPها برای نظارت بر وضعیت موجودی، بهبود استفاده. از وسایل نقلیه حمل و نقل و انبارها، حذف تلاش های مضاعف. در انجام فعالیت های لجستیکی مختلف، و تکمیل وظایف تحویل به موقع و موثر است.

ادبیات سیستم اطلاعاتی (IS) نشان می‌دهد بهترین باربری در اصفهان که منابع مرتبط با فناوری اطلاعات شامل هزینه‌های خام فناوری اطلاعات. مهارت‌های فنی فناوری اطلاعات، فناوری‌های اطلاعات عمومی، دانش مشترک و انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات است.

با در نظر گرفتن همه این عناصر، منابع اطلاعاتی به عنوان قابلیت های سیستم های اطلاعاتی برای. ادغام با فرآیندهای داخلی و خارجی عملیاتی می شوند (لوئیس و تالالیفسکی، 2000).

این به این دلیل است که منابع اطلاعاتی باربری در اصفهان برای ادغام تامین کنندگان، تولیدکنندگان. عمده فروشان، خرده فروشان، حامل های حمل و نقل، LSP ها و مشتریان نهایی مورد نیاز هستند. در ادامه شکل 2:بهترین باربری در اصفهان را مشاهده می کنید.

تقلید منابع  اطلاعاتی  زمانی برای  فن اوری های اختصاصی باربری در اصفهان

تقلید منابع اطلاعاتی زمانی پرهزینه می شود که توسط فن آوری های اختصاصی پشتیبانی می شوند. و به مهارت های فنی خاص و در باربری در اصفهان برخی موارد دسترسی به سرمایه نیاز دارند (Mata et al., 1995).

منابع انسانی (HR) منابع حیاتی لجستیک هستند زیرا خدمات لجستیک یک کسب و کار «مردم» است (Novack et al., 1992; Drew and Smith, 1998; Zineldin, 2004).

باربری در اصفهان | بهترین باربری در اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین ..........

شکل  2: بهترین باربری در اصفهان

در ادبیات مدیریت منابع انسانی بهترین باربری در اصفهان برخی از محققان استدلال می کنند که مجموعه سرمایه انسانی .(نیروی کار بسیار ماهر و با انگیزه بالا) پتانسیل ایجاد یک منبع مزیت رقابتی پایدار را دارد.

ارزش استراتژیک دارایی های انسانی باید به رسمیت شناخته شود زیرا آنها مستقیماً بر هزینه. کیفیت، پاسخگویی و رضایت مشتری تأثیر می گذارند (کاریا و رازک، 2007؛ پاناییدس، 2007).

علاوه بر این، شایستگی و  باربری در اصفهان منابع انسانی ماهر برای الهام بخشیدن به اعتماد. و اطمینان که منجر به خدمات و عملکرد سریع می شود ضروری است (هانت، 2001). مایرز و همکاران به منظور ایجاد سرمایه انسانی در لجستیک.

نیاز به توسعه چهار مجموعه مهارت بهترین باربری در اصفهان مهارت های اجتماعی، مهارت های تصمیم گیری.مهارت های حل مسئله و مهارت های مدیریت زمان را پیشنهاد کرد.

مطالعات طولی مورفی و پویست (1991، 2007) در مورد مجموعه مهارت‌ها برای تدارکات نباید .به حمل و نقل و لجستیک باربری در اصفهان و مهارت‌های عمومی تجاری محدود شود.در واقع مهارت‌های مدیریتی و دانش در مدیریت زنجیره تامین بهترین باربری در اصفهان اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

در این مقاله تعداد نیروی کار با Dirinbar  مهارت بالا به عنوان معیار عملیاتی شده است منابع انسانی. و مجموعه مهارت های شناسایی شده توسط مایرز و همکاران. (2004) و مورفی و پویست  دیرین بار (1991، 2007) گنجانده شده اند.

سوالات متداول درباره دیدگاه مبتنی بر منابع و مزیت رقابتی LSPها

دیدگاه مبتنی بر منابع و مزیت رقابتی LSPها باربری در اصفهان  چیست؟

برخی از ادبیات لجستیک وجود روابط مستقیم  یا غیرمستقیم بین منابع و عملکردهای مختلف یا مزایای رقابتی LSPها را پیشنهاد می‌کنند.

ادبیات لجستیک  و وفناوری اطلاعات و استفاده از منابع دیگر چیست؟

بسیاری از ادبیات لجستیک فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات). را به عنوان گروه دیگری از منابع استراتژیک برای LSP ها پیشنهاد کرده اند

تقلید منابع  اطلاعاتی  زمانی برای  فن اوری های اختصاصی چیست؟

تقلید منابع اطلاعاتی زمانی پرهزینه می شود که توسط فن آوری های اختصاصی پشتیبانی می شوند. و به مهارت های فنی خاص و در برخی موارد دسترسی به سرمایه نیاز دارند