باربری در اصفهان | بهترین باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار

عنوان نظریه RBV با ادبیات لجستیک
نویسنده سامانی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1000
مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

فهرست مطالب

دیدگاه مبتنی بر منابع و مزیت رقابتی LSPها وباربری در اصفهان

ادبیات های لجستیک  فناوری اطلاعات و اقتصاد باربری در اصفهان

دلیل اصلی برای استفاده از منبع اطلاعاتی و ادغام

مهارت هایی که برای تدارکات باربری در اصفهان  لازم است

فهرست تصاویر

شکل 1باربری در اصفهان

شکل 2بهترین باربری اصفهان

دیدگاه مبتنی بر منابع و مزیت رقابتی LSPها وباربری در اصفهان

نظریه RBV با ادبیات لجستیک غریبه نیست (مانند اینیس و لا لوند، 1994؛ اولواریتا و الینگر، 1997؛ لای و همکاران، 2008).

برخی از ادبیات لجستیک وجود روابط مستقیم یا غیرمستقیم. بین منابع و عملکردهای مختلف یا مزایای بهترین باربری اصفهان رقابتی LSPها را پیشنهاد می‌کنند.

در این مقاله، مراکز لجستیک، ظرفیت های انبار و  باربری در اصفهان وسایل حمل و نقل منابع فیزیکی در نظر گرفته شده است.

اساساً، وسایل نقلیه حمل و نقل و انبارها برای جابجایی منابع موجودی مانند مواد خام. کار در حال فرآیند Dirinbar یا کالاهای نهایی مورد نیاز هستند.

(Closs and Thompson, 1992; Karia and Razak, 2007) امروزه، بسیاری از LSPها دارای منابع حمل و نقل و انبار هستند .زیرا آنها مسئول جابجایی  دیرین بار کالا از یک نقطه به نقطه دیگر هستند.

حتی LSP های سبک دارایی مانند پیش فروش ها و ارائه دهندگان خدمات لجستیکی شخص چهارم (4PL) باید با استفاده. از ترتیبات مختلف مشارکت باربری در اصفهان و قرارداد به منابع فیزیکی دسترسی پیدا کنند.

از آنجایی که برای تحویل محصولات به بهترین باربری اصفهان مشتریان به منابع فیزیکی نیاز است. دسترسی به این منابع برای حفظ کنترل فعالیت لجستیک و بهبود قابلیت اطمینان و سرعت تحویل مهم است.

منابع فیزیکی زمانی ارزشمند هستند که به درستی مورد بهره برداری قرار گیرند (روبین، 1973). در صورت کمبود ممکن است نادر شوند.در ادامه شکل 1باربری در اصفهان رامشاهده می کنید.

همچنین برخی از1. نمونه کار منابع موجود 2. دسترسی به منابع استراتژیک 3. بسته بندی منابع استراتژیک 4. سبد منابع برای مزیت رقابتی شکل 1. چارچوب نظری (برگرفته از سیرمون و همکاران، 2007).

باربری در اصفهان | بهترین باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین .........

شکل 1باربری در اصفهان

ادبیات های لجستیک  فناوری اطلاعات و اقتصاد باربری در اصفهان

54 C. Yew Wong, N. Karia / Int. J. اقتصاد تولید 128 (2010) 51-67 تقلید از منابع فیزیکی. (مانند کشتی ها و هواپیماهای باری) به دلیل نیاز بهترین باربری اصفهان به سرمایه گذاری بالا می تواند پرهزینه باشد.

بسیاری از ادبیات لجستیک فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات) .را به عنوان گروه دیگری از منابع استراتژیک برای LSP ها پیشنهاد کرده اند (

مانند Chiu، 1995؛ Hammant، 1995؛ Alshawi، 2001؛ Gunasekaran and Ngai، 2003؛ Aldin et al., 2004؛ Myers. و همکاران، 2004؛ لای و همکاران، 2005؛ ساندرز و پرموس، 2005؛ براه و لیم، 2006؛ بینستاک و همکاران.

2008). بسیاری از LSPها به طور باربری در اصفهان فزاینده ای از فناوری اطلاعات مانند EDI. سخت افزار و فناوری ارتباطات برای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و بهبود خدمات مشتری استفاده می کنند .

فناوری اطلاعات همچنین اطلاعات پیش‌بینی تقاضا، سطوح موجودی، زمان‌بندی تولید و جریان مواد را در زمان واقعی مشاهده می‌کند.

علاوه بر این، استفاده از فناوری اطلاعات باربری در اصفهان در کمک به LSPها برای نظارت بر وضعیت موجودی، بهبود استفاده. از وسایل نقلیه حمل و نقل و انبارها، حذف تلاش های مضاعف در انجام فعالیت های لجستیکی مختلف. و تکمیل وظایف تحویل به موقع و موثر است.

ادبیات سیستم اطلاعاتی (IS) نشان می‌دهد که منابع مرتبط با فناوری اطلاعات شامل هزینه‌های خام فناوری اطلاعات.مهارت‌های فنی فناوری اطلاعات، فناوری‌های اطلاعات عمومی، دانش مشترک بهترین باربری اصفهان و انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات است.

با در نظر گرفتن همه این عناصر، منابع اطلاعاتی به عنوان قابلیت های. سیستم های اطلاعاتی برای ادغام با فرآیندهای داخلی و خارجی عملیاتی می شوند.در ادامه شکل 2بهترین باربری اصفهان را مشاهده می کنید.

دلیل اصلی برای استفاده از منبع اطلاعاتی و ادغام

این به این دلیل است که منابع اطلاعاتی برای ادغام تامین کنندگان، تولید کنندگان، عمده فروشان. خرده فروشان، حامل های حمل و نقل بهترین باربری اصفهان LSP ها و مشتریان نهایی مورد نیاز هستند.

تقلید منابع اطلاعاتی زمانی پرهزینه می شود که توسط فن آوری های اختصاصی پشتیبانی می شوند. و به مهارت های فنی خاص و در برخی موارد دسترسی به سرمایه نیاز دارند.

باربری در اصفهان | بهترین باربری اصفهان | dirinbar | دیرین بار | بهترین .........

شکل 2بهترین باربری اصفهان

منابع انسانی (HR) منابع حیاتی لجستیک باربری در اصفهان هستند زیرا خدمات لجستیک یک کسب و کار «مردم» است.

در ادبیات مدیریت منابع انسانی، برخی از محققان استدلال می کنند که مجموعه سرمایه انسانی .(نیروی کار بسیار ماهر و با انگیزه بالا) پتانسیل ایجاد یک منبع مزیت رقابتی پایدار را دارد.

ارزش استراتژیک دارایی های انسانی باید به رسمیت شناخته شود. زیرا آنها مستقیماً بر هزینه، کیفیت، پاسخگویی باربری در اصفهان و رضایت مشتری تأثیر می گذارند.

علاوه بر این، شایستگی و منابع انسانی ماهر برای برانگیختن اعتماد و اطمینان .که منجر به خدمات و عملکرد سریع می شود، ضروری است.

مایرز و همکاران به منظور ایجاد سرمایه انسانی در لجستیک. نیاز به توسعه چهار مجموعه مهارت – مهارت های اجتماعی، مهارت های تصمیم گیری. مهارت های حل مسئله و مهارت های مدیریت بهترین باربری اصفهان زمان را پیشنهاد کرد.

مطالعات طولی مورفی و پویست (1991، 2007) در مورد مجموعه مهارت‌ها برای تدارکات نباید. به حمل و نقل و لجستیک و مهارت‌های عمومی تجاری محدود شود، در واقع مهارت‌های مدیریتی و دانش. در مدیریت زنجیره تامین باربری در اصفهان اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

مهارت هایی که برای تدارکات باربری در اصفهان  لازم است

در این مقاله تعداد نیروی کار با مهارت بالا به عنوان معیار نیروی انسانی عملیاتی شده است.منبع  و مجموعه مهارت های  بهترین باربری اصفهان شناسایی شده توسط مایرز و همکاران.

(2004) و مورفی و پویست (1991، 2007) گنجانده شده اند. علاوه بر نیروی کار ماهر، دانش و شایستگی اغلب به عنوان منابعی خاص در نظر گرفته می شود.

دانش ناملموس است و دانستن نحوه انجام آن اغلب مختص شرکت و ضمنی است. زیرا در سرمایه انسانی Dirinbar و روال های سازمانی تعبیه شده است.

به گفته پراهالاد و همل (1990)، این دانش یا شایستگی دیرین بار دارایی های انسانی است که واقعاً مهم است. زیرا «منابع واقعی مزیت را باید در توانایی مدیریت برای تلفیق فناوری های شرکتی و مهارت های تولید در شایستگی ها یافت.

سوالات متداول درباره دیدگاه مبتنی بر منابع و مزیت رقابتی LSPها وباربری در اصفهان

دیدگاه مبتنی بر منابع و مزیت رقابتی LSPها وباربری در اصفهان چیست؟

برخی از ادبیات لجستیک وجود روابط مستقیم یا غیرمستقیم. بین منابع و عملکردهای مختلف یا مزایای  رقابتی LSPها را پیشنهاد می‌کنند.

ادبیات های لجستیک  فناوری اطلاعات و اقتصاد باربری در اصفهان چیست؟

بسیاری از ادبیات لجستیک فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات) .را به عنوان گروه دیگری از منابع استراتژیک برای LSP ها پیشنهاد کرده اند.

دلیل اصلی برای استفاده از منبع اطلاعاتی و ادغام چیست؟

این به این دلیل است که منابع اطلاعاتی برای ادغام تامین کنندگان، تولید کنندگان، عمده فروشان. خرده فروشان، حامل های حمل و نقل  LSP ها و مشتریان نهایی مورد نیاز هستند.